VOORWAARDEN VOOR DEELNAME STIGA CASHBACK

De actie 'STIGA CASHBACK' (hierna ook kortweg 'Actie' genoemd) wordt georganiseerd door STIGA S.p.A., Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Italië (hierna ook kortweg 'STIGA' genoemd).

 

VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIE

 1. De deelnemende landen zijn: Italië, VK, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Polen, Benelux en Tsjechië (hierna ook de 'deelnemende landen' genoemd). 

 

 1. De STIGA CASHBACK-promotie begint op 19.04.2022 en eindigt op 21.05.2022 ('Aankoop- en promotieperiode'). In het Verenigd Koninkrijk geldt een andere periode: Daar begint de actie op 02.05.2022 en eindigt op 05.06.2022. Om deel te nemen aan de promotie, moeten klanten (hierna ook 'Deelnemers' genoemd) een of meer van de promotieproducten kopen tijdens deze aankoop- en promotieperiode. 

 

 1. De sluitingsdatum voor de aankoop van de actieproducten is dan ook 21.05.2021, 23:59 CET. In Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen geldt een andere inschrijfdeadline: hier is de sluitingsdatum voor 22.05.2022, 23.59 CET. In het Verenigd Koninkrijk geldt een andere inschrijfdeadline: Hier is de sluitingsdatum voor 05.06.2022, 23.59 CET. Tot deze data is deelname mogelijk. 

 

 1. De deadline voor de relevante kwitanties voor alle deelnemende landen is 18.06.2022, niettegenstaande voor het Verenigd Koninkrijk waar de deadline is op 03.07.2022 om 23:59 CET en, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen, waar de deadline is op 19.06.2022 op 23:59 CET. De betreffende bon moet uiterlijk op deze datum zijn geüpload. Alle bonnen die tijdens deze periode zijn geüpload met betrekking tot de aankopen van de promotionele producten die tijdens deze periode zijn gedaan, komen in aanmerking voor deelname. 

 

 1. Na aankoop van een of meer promotieproducten moet de consument het ontvangstbewijs uploaden op de promotiepagina https://www.stiga.com/be_nl/registration/products/detail/  vergeet niet het geldige en leesbare aankoopbewijs in het daarvoor bestemde veld te laden. De volgende formaten worden geaccepteerd: jpg, .png, .pdf met een maximale bestandsgrootte van in totaal 4 MB. Indien de bon onvolledig of onleesbaar is of ten onrechte wordt bewezen tijdens het uploaden van eventueel gekochte actieproducten of onvoldoende hoeveelheid of waarde, is de gehele deelname ongeldig. Tegelijk met het uploaden moet de klant zijn persoonlijke gegevens correct verstrekken voor het aanmaken van een account. De persoonlijke gegevens zijn de volledige naam van de klant, zijn bankgegevens en een geldig e-mailadres. Bovendien moet de klant enkele details van het ontvangstbewijs (serienummer, artikelcode, modelnaam), bewijs en aankoopdatum in de daarvoor bestemde velden invullen. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Als alle gegevens correct zijn, wordt de terugbetaling (creditnota) binnen 4 weken op de door de klant opgegeven bankrekening gestort. De terugbetaling wordt gedaan door EMIRAT AG, Elisabethplatz 1, 80796 München, Duitsland. 

 

 1. STIGA behoudt zich het recht voor om voor elke cheque het originele ontvangstbewijs te eisen tot het einde van de actie. 

 

 1. Een combinatie met andere vouchers of promoties is niet mogelijk. Betalingsvorderingen zijn niet overdraagbaar aan derden. 

 

 1. Deelname kan alleen online plaatsvinden.

 

 1. De promotieproducten zijn hier online te bekijken:

https://issuu.com/stiga.group/docs/epower_cashback-skus_benelux?fr=sOTQ3OTIxOTM0NTA


DEELNAMEVOORWAARDEN EN VEREISTEN OM IN AANMERKING TE KOMEN 

 1. Particuliere eindverbruikers van 18 jaar en ouder die in de deelnemende landen wonen, komen voor deelname in aanmerking. Groot- en kleinhandelaren komen niet in aanmerking voor deelname, ook niet namens groepen eindverbruikers. 

 

 1. Een wettelijk of contractueel herroepingsrecht mag niet zijn uitgeoefend. 

 

 1. Een contante betaling of het verzenden van een cheque is uitgesloten. 

 

 1. STIGA behoudt zich het recht voor personen van deelname uit te sluiten die ervan verdacht worden bij deelname aan de actie ongeoorloofde hulpmiddelen te gebruiken of op een andere manier door manipulatie voordelen voor zichzelf of voor derden proberen te behalen. In dergelijke gevallen kan de weigering van terugbetaling worden overwogen. In verdachte gevallen kan het door STIGA ingeschakelde bureau of STIGA zelf het originele ontvangstbewijs ter verificatie opvragen. 

 

 1. De deelnemer heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken uit deelname aan de actie.BEDRAG VAN DE PREMIE (TERUGBETALING)

 1. Bij aankoop van een of meer promotieproducten tijdens de gespecificeerde deelnameperiode door middel van een enkele aankoop met ontvangstbewijs, krijgt de klant de volgende terugbetalingen in het kader van de promotie:

 

0,00 EUR – 249,99 EUR:  0.00 EUR (geen terugbetaling)

250,00 EUR – 499,99 EUR: 25,00 EUR terugbetaling

500,00 EUR – 999,99 EUR:75,00 EUR terugbetaling

Tot 1000,00 EUR:           200,00 EUR terugbetaling

 

 1. In de deelnemende landen die een andere munteenheid dan de euro hebben, zullen de overeenkomstige bedragen worden uitbetaald in de op dat ogenblik geldende nationale munteenheid.

 

 1. Een latere correctie van de verzonden adresgegevens is niet mogelijk. UITSLUITING VAN DE PROMOTIE 

 1. Indien niet alle documenten tijdig en volledig binnen de inschrijvingsperiode zijn ingediend, bestaat er geen recht op een cashback-betaling (terugbetaling). 

 

 1. Deelnemers die onvolledige informatie registreren en/of onvolledige ontvangstbewijzen indienen, kunnen worden uitgesloten van de promotie. 

 

 1. Als er een reden voor uitsluiting is, heeft de STIGA het recht om - zelfs met terugwerkende kracht - reeds betaalde creditbedragen in te trekken en terug te vorderen. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. STIGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat de registratiepagina en eventuele links beschikbaar zijn en technisch foutloos en volledig opvraagbaar zijn door de deelnemer. In het bijzonder wordt binnen de wettelijke grenzen geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade en verlies of het wissen van gegevens ten gevolge van technische storingen of vertragingen, virussen of soortgelijke redenen.

 

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, met name de bankgegevens. 

 

 1. STIGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische storingen die leiden tot het niet beschikbaar zijn van het aanbod, verlies van gegevens, met name door gegevensoverdracht en andere technische gebreken die buiten de invloedssfeer van STIGA liggen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.  

 

 1. In geval van niet-levering van de terugbetaling zal geen poging tot terugbetaling meer worden ondernomen. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE PROMOTIE 

 1. STIGA behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te onderbreken. Dit geldt in het bijzonder indien om technische redenen (bv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen een goede uitvoering van de actie niet kan worden gegarandeerd, in het bijzonder in geval van overmacht. 

 

 1. Vorderingen tot nakoming en schadevergoeding van de deelnemer in geval van voortijdige beëindiging van de actie overeenkomstig sectie VI.1. zijn uitgesloten. 

 

 1. STIGA heeft het recht om de algemene voorwaarden van de promotie op elk moment te wijzigen. In geval van wijziging van de deelnamevoorwaarden zal de deelnemer onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht; de deelnemer zal een redelijke termijn krijgen waarbinnen hij/zij bezwaar kan maken tegen de nieuwe deelnamevoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. De deelnemer mag zijn toestemming niet zonder zwaarwegende redenen weigeren.

 

PRIVACY 

 1. STIGA zal de verzamelde deelnemersgegevens, d.w.z. naam, adres, e-mailadres, de opgegeven bankrekening en het ontvangstbewijs, alleen opslaan en verwerken voor de uitvoering van de promotie. 

 

 1. Als de huidige persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de actie, zal STIGA ze verwijderen of blokkeren.OVERIGE VOORSCHRIFTEN 

 • Deze deelnamevoorwaarden en de volledige rechtsverhouding tussen de deelnemers en STIGA zijn uitsluitend onderworpen aan het Italiaanse recht. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. 
 • Mochten afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Een ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die, binnen de reikwijdte van wat wettelijk mogelijk is, het dichtst in de buurt komt van wat oorspronkelijk was bedoeld. Hetzelfde geldt voor mazen in de wet. 
 • Wijzigingen in de voorwaarden voor deelname zullen in tekstvorm worden aangebracht. Dit geldt ook voor de intrekking van deze vormvereiste zelf. 
 • De bevoegde rechtbank is, voor zover toegestaan, de statutaire zetel van STIGA.

 

 
Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.