PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI STIGA CASHBACK

Kampaň „STIGA CASHBACK“ (dále také „propagační akce“) pořádá společnost STIGA S.p.A., Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Itálie (dále také zkráceně STIGA).

 

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE

 1. Účastnícími se zeměmi jsou: Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a země BeNeLuxu (dále jen „zúčastněné země“). 


 1. Propagační akce STIGA CASHBACK začíná 19. 4. 2022 a končí 21. 5. 2022 („období nákupů a propagační akce“). Ve Spojeném království platí jiná lhůta: Propagační akce začíná 2. 5. 2022 a končí 5. 6. 2022. Akce začíná 02.05.2022 a končí 22.05.2022 pro ostatní země jako Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko. Aby se zákazníci (dále také „účastníci“) mohli zúčastnit této propagační akce, musí si během tohoto období nákupů a propagační akce zakoupit jeden nebo více produktů propagační akce. 


 1. Termín pro nákup produktů propagační akce tedy končí 21. 5. 2022, 23:59 SEČ. V Dánsku, Finsku, Švédsku a Norsku platí jiný termín pro přihlášení: Zde je uzávěrka na 22.05.2022, 23:59 SEČ. Ve Spojeném království platí jiná lhůta pro přihlášení: Termín ve Spojeném království končí 5. 6. 2022, 23:59 SEČ. Účast je možná až do těchto termínů. 


 1. Termín pro předložení příslušných účtenek pro všechny zúčastněné země končí 18. 6. 2022 nehledě na Spojené království, kde je uzávěrka 3. 7. 2022 ve 23:59 SEČ, a Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko, kde je uzávěrka 19. 6. 2022 ve 23:59 SEČ. Příslušné účtenky musí být nahrány nejpozději do tohoto data. Do akce se mohou zapojit všechny účtenky nahrané v tomto období, které se týkají nákupů produktů propagační akce uskutečněných v tomto období. 


 1. Po zakoupení jednoho nebo více produktů propagační akce musí spotřebitel nahrát účtenku na stránky propagační akce https://www.stiga.com/cz/registration/products/detail/  nezapomeňte vložit platný a čitelný doklad o koupi do příslušného pole. Akceptovány jsou následující formáty: JPG, PNG či PDF s celkovou maximální velikostí souboru 4 MB. Pokud je účtenka neúplná nebo nečitelná nebo je nesprávně doložena při nahrávání zakoupených produktů propagační akce nebo nedostatečného množství či hodnoty, je celá účast neplatná. Kromě toho musí zákazník do příslušných polí uvést některé podrobnosti účtenky (sériové číslo, kód výrobku, název modelu), doklad a datum nákupu. Současně s nahráním musí zákazník správně uvést své osobní údaje. Osobními údaji jsou celé jméno zákazníka, jeho bankovní spojení a platná e-mailová adresa . Poté se zkontroluje správnost a úplnost údajů. Pokud jsou všechny údaje správné, budou peníze vráceny (dobropis) do 4 týdnů na bankovní účet uvedený zákazníkem. Úhradu provede společnost EMIRAT AG, Elisabethplatz 1, 80796 Mnichov, Německo. 


 1. Společnost STIGA si vyhrazuje právo požadovat až do konce propagační akce předložení originálu účtenky k případné kontrole. 


 1. Kombinace s jinými poukazy nebo propagačními akcemi není možná. Nároky na platbu nelze převádět na třetí strany. 


 1. Účast je možná pouze online.


 1. Produkty propagační akce si můžete prohlédnout online zde:

https://issuu.com/stiga.group/docs/epower_cashbackskus_1_?fr=sNWRlMTIxOTM0NTAZPŮSOBILOST K ÚČASTI A POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST 

 1. Zúčastnit se mohou koncoví zákazníci starší 18 let s bydlištěm v zúčastněných zemích. Velkoobchodníci a maloobchodníci nejsou způsobilí k účasti, a to ani jako zástupci okruhu koncových zákazníků. 


 1. Nesmí být uplatněno zákonné nebo smluvní právo na odstoupení od smlouvy. 


 1. Je vyloučeno proplacení v hotovosti nebo zaslání šeku. 


 1. STIGA si vyhrazuje právo vyloučit z účasti osoby, u nichž existuje podezření, že při účasti na propagační akci používají nepovolené pomůcky nebo se pomocí manipulace jinak snaží získat výhody pro sebe nebo třetí strany. V takových případech může být zváženo odmítnutí úhrady. V případě podezření si může agentura pověřená společností STIGA nebo sama společnost STIGA vyžádat originál účtenky k ověření. 


 1. Účastník je oprávněn kdykoli od účasti na propagační akci odstoupit.ČÁSTKA NÁHRADY (REFUNDACE)

 1. Při nákupu jednoho nebo více produktů propagační akce během stanoveného období účasti prostřednictvím jednoho nákupu s účtenkou obdrží zákazník v rámci propagační akce následující náhrady:


0,00–6.424,74 Kč:  0,00 Kč (bez náhrady)

6.425,00–12.849,74 Kč: náhrada 642,50 Kč

12.850,00–25.699,74 Kč:náhrada 1.927,50 Kč

od 25.700,00 Kč:           náhrada 5.140,00 Kč


 1. V zúčastněných zemích, které používají jinou měnu než euro, budou příslušné částky vyplaceny v aktuálně platné národní měně.


 1. Následná oprava odeslaných údajů o adrese není možná. VYLOUČENÍ Z PROPAGAČNÍ AKCE 

 1. Pokud nebyly všechny dokumenty předloženy včas a v plném rozsahu během registračního období, nevzniká nárok na výplatu náhrady (refundaci). 


 1. Účastníci, kteří zaregistrují neúplné údaje a/nebo předloží neúplné účtenky, mohou být z propagační akce vyloučeni. 


 1. Pokud existuje důvod pro vyloučení, je společnost STIGA oprávněna – a to i zpětně – již vyplacené kredity zrušit a požadovat zpět. ODPOVĚDNOST 

 1. STIGA nenese žádnou odpovědnost za dostupnost registrační stránky a všech odkazů, jejich technickou bezchybnost a plnou přístupnost pro účastníky. Zejména nepřebíráme v rámci zákonných limitů žádnou odpovědnost za škody a ztráty nebo vymazání dat v důsledku technických poruch nebo zpoždění, virů nebo podobných příčin.


 1. Účastník odpovídá za správnost poskytnutých údajů, zejména bankovních údajů. 


 1. Společnost STIGA nenese žádnou odpovědnost za technické závady, které by vedly k nedostupnosti nabídky, ztrátě dat, zejména při přenosu dat, a za jiné technické závady mimo vliv společnosti STIGA, pokud se nejedná o hrubou nedbalost nebo úmysl.  


 1. V případě, že úhrada nebude doručena, nebude proveden žádný další pokus o provedení úhrady. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PROPAGAČNÍ AKCE 

 1. Společnost STIGA si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo přerušit propagační akci bez předchozího upozornění. To platí zejména tehdy, pokud z technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru nebo softwaru) nebo z právních důvodů nelze zaručit řádné uskutečnění akce, zejména v případě zásahu vyšší moci. 


 1. Nároky na plnění a náhradu škody účastníka v případě předčasného ukončení propagační akce v souladu s oddílem VI.1 jsou vyloučeny. 


 1. Společnost STIGA je oprávněna kdykoli změnit podmínky propagační akce. V případě změny podmínek účasti bude účastník neprodleně informován e-mailem; účastníkovi bude poskytnuta přiměřená lhůta, ve které může vznést námitky proti novým podmínkám účasti. Změněné podmínky účasti se považují za odsouhlasené, pokud účastník ve stanovené lhůtě nevznese námitku. Účastník nesmí svůj souhlas odmítnout bez závažných důvodů.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Společnost STIGA uchovává a zpracovává shromážděné údaje účastníka, tj. jméno, adresu, e-mailovou adresu, zadaný bankovní účet a účtenku, pouze pro účely realizace této propagační akce. 


 1. Pokud stávající osobní údaje již nejsou pro realizaci akce potřebné, společnost STIGA je vymaže nebo zablokuje.OSTATNÍ PŘEDPISY 

 1. Tyto podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníky a společností STIGA se řídí výhradně italským právem. Možnost právního napadení je vyloučena. 


 1. Pokud by jednotlivá ustanovení byla nebo se stala neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se v rámci právních možností nejvíce blíží původnímu záměru. Totéž platí pro mezery v zákoně. 


 1. Změny podmínek účasti budou provedeny v textové podobě. To platí i pro zrušení tohoto formálního požadavku. 


 1. Místem příslušnosti je v maximální přípustné míře sídlo společnosti STIGA.

 

 
Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.