Všeobecné podmínky a ujednání prodeje

Tyto všeobecné podmínky a ujednání (dále jen „VOU“) upravují podmínky, za kterých společnost Stiga S.p.A. prodává zákazníkovi (jak je definován níže), který zadal objednávku na nákup (dále jen „objednávka“) zahradního nářadí, strojů a zařízení, souvisejícího příslušenství a náhradních dílů (dále jen „produkt“ a společně jako „produkty“) na internetových webových stránkách společnosti STIGA pro prodej: „https://www.stiga.com/cz/“ (dále jen „web“).

 

Tyto VOU se vztahují výhradně na produkty prodávané společností STIGA prostřednictvím webu.

Odesláním objednávky zákazníci potvrzují, že si pečlivě prostudovali a plně přijali tyto podmínky používání, které si mohou kdykoli prohlédnout a stáhnout prostřednictvím odkazu na webu. Společnost STIGA proto doporučuje stáhnout si, uložit nebo vytisknout podmínky používání platné v době odeslání objednávky.

Tyto VOU platí v rozsahu, který není v rozporu s jakýmikoli závaznými ustanoveními platných právních předpisů.

 

1)      PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je STIGA S.p.A., společnost řádně založená a existující podle zákonů Itálie, s plně splaceným základním kapitálem 50 000 000,02 EUR, daňový kód a registrační číslo 07684381002, se sídlem na adrese Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV) (dále jen „společnost STIGA“).

 

2)      ZÁKAZNÍK

Produkty na webu jsou nabízeny k prodeji pouze zákazníkům. Zákazníkem se pro účely těchto VOU rozumí fyzická osoba, která:

a)       je starší 18 let,

b)      žije v jedné ze zemí Evropského hospodářského prostoru,

c)       jedná pro neprofesionální účely a nakupuje produkt jako spotřebitel.(dále jen „zákazník“)

Zadáním objednávky prostřednictvím webu zákazník prohlašuje, že splňuje výše uvedené požadavky.

 

3)      PODMÍNKY OBJEDNÁVEK

Společnost STIGA přijímá objednávky od zákazníků s tím, že produkty budou dodávány pouze v rámci území Itálie.

Společnost STIGA je oprávněna odmítnout objednávku v následujících případech:

a)       společnost STIGA má oprávněné důvody se domnívat, že zákazník nesplňuje požadavky podle bodu 2,

b)      společnost STIGA má oprávněné důvody se domnívat, že zákazník nebude schopen plnit své závazky,

c)       pokud objednaný produkt není k dispozici,

d)      pokud společnost STIGA neobdrží oprávnění produkt vyúčtovat,

e)      pokud je v době zadání objednávky produkt objednaný zákazníkem uveden za nesprávnou cenu. Pokud již byla částka z kreditní karty zákazníka stržena, společnost STIGA vrátí peníze na účet kreditní karty zákazníka.

 

4)      UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI A NÁKUPU

Objednávka zadaná zákazníkem je pouze nabídkou ke koupi produktu a společnost STIGA ji může buď přijmout, nebo odmítnout, pokud nastane některá z okolností podle bodu 3.

Po zadání objednávky na webu obdrží zákazník od společnosti STIGA automatický e-mail potvrzující, že objednávka byla doručena (dále jen „automatický e-mail“). Přijetí automatického e-mailu neznamená, že objednávka byla přijata.

Smlouva o koupi a prodeji (dále jen „smlouva“) bude uzavřena pouze po přijetí objednávky společností STIGA prostřednictvím e-mailu zaslaného zákazníkovi, kterým bude potvrzeno dodání produktu (dále jen „e-mail o odeslání objednávky“).

 

5)      CENA A ZPŮSOBY PLATBY

Ceny produktů uvedených na webu jsou uvedeny v eurech, včetně příslušné DPH podle vnitrostátních předpisů (dále jen „ceny“). Ceny nezahrnují náklady na dopravu, které se rovnají:

 

Typ dodání

Náklady

Standardní

172 Kč za každou objednávku v celkové hodnotě nižší než 3690 Kč

Zdarma u objednávky v celkové hodnotě vyšší než 3690 Kč

700 Kč u objednávek, které obsahují baterie >100 Wh (E440, E450, E475) a jejichž hodnota je nižší než 12000 Kč.

 

Platbu za cenu a náklady na dopravu (dále jen „platba“) provede zákazník v okamžiku zadání objednávky.

Platba může být provedena pomocí všech hlavních kreditních a debetních karet. Akceptovány jsou: Visa Electron, Solo, Maestro, Switch, Mastercard, American Express a platbu jménem společnosti STIGA inkasuje společnost Adyen. Zákazník bude při zadávání objednávky požádán o poskytnutí údajů o debetní nebo kreditní kartě.

Společnost STIGA si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění ceny produktů prodávaných na tomto webu změnit. Změny cen se nebudou vztahovat na produkty, u kterých zákazník již obdržel e-mail o odeslání objednávky.

 

6)      DODÁNÍ

Pokud společnost STIGA řádně obdržela platbu v plné výši, vlastnictví produktů přechází ze společnosti STIGA okamžikem dodání produktu zákazníkovi (dále jen „datum dodání“).

Zákazník po obdržení e-mailu o odeslání objednávky od společnosti STIGA obdrží informace od kurýra určeného pro doručení prostřednictvím příslušného sdělení (e-mail a/nebo SMS) o předpokládaném datu doručení a sledovacím čísle zásilky.

Pokud produkt nebyl dodán v rámci lhůt uvedených kurýrem, může zákazník kontaktovat zákaznický servis společnosti STIGA prostřednictvím e-mailu czech.republic@support.stiga.com nebo telefonicky na +42 0234076586.

Po dodání může být nutná domácí montáž některých součástí.

 

7)      PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zrušení objednávky před obdržením e-mailu o odeslání objednávky

Před obdržením e-mailu o odeslání objednávky může zákazník objednávku kdykoli zrušit. V případě potřeby může zákazník kontaktovat zákaznický servis společnosti STIGA telefonicky na +42 0234076586 nebo e-mailem na adrese czech.republic@support.stiga.com.

 

Právo zákazníka na odstoupení po uzavření smlouvy

Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data dodání zasláním písemného oznámení zákaznickému servisu společnosti STIGA e-mailem na adresu czech.republic@support.stiga.com nebo telefonicky na +42 0234076586. Zákazník je povinen v oznámení o odstoupení od smlouvy uvést údaje o objednávce.

Odstoupení se stane účinným k datu odeslání oznámení, od toho okamžiku má zákazník 14 dnů na vrácení produktu společnosti STIGA.

Zákazník je povinen zajistit řádné vrácení produktu, včetně originálního nepoškozeného obalu, návodů k použití, příslušenství, případných samostatných položek, dárků a dalších součástí.

Pokud zákazník splnil všechna výše uvedená ustanovení, má nárok na plnou náhradu všech částek zaplacených společnosti STIGA, včetně všech nákladů na dopravu (pokud si zákazník nezvolil jiný způsob dopravy než standardní způsob poskytovaný společností STIGA). Společnost STIGA použije stejný způsob platby, který zákazník použil k počáteční transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem.

Společnost STIGA vrátí zákazníkovi peníze nejpozději do 14 dnů poté, co společnost STIGA obdrží produkt zpět.

Společnost STIGA může vrácený produkt odmítnout a neposkytnout žádnou náhradu, pokud produkt nefunguje nebo je poškozen v důsledku nesprávného použití zákazníkem, nedbalosti, poškození nebo změny, nesprávného zacházení, nesprávné údržby nebo opotřebení.

Službu vyzvednutí produktu u zákazníka doma provádí kurýr ustanovený společností STIGA na náklady společnosti STIGA. Zákazník obdrží od společnosti STIGA číslo přidružené k vrácení.

 

8)      NESHODA A ZÁRUKA

Zákazníci jsou povinni si při dodání ověřit, zda produkt odpovídá objednané položce. Jakákoli neshoda zjištěná v dodávce (například obal, který byl poškozen nebo s ním bylo manipulováno, poškozené produkty, chybějící položky atd.) musí být zapsána v dodacím dokladu formou výslovné výhrady a podepsána zákazníkem.

Na všechny produkty zakoupené na tomto webu se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data dodání.

Pokud se během záruční doby zjistí, že produkt není vyhovující, musí zákazník informovat společnost STIGA do 2 měsíců od zjištění neshody zasláním písemného sdělení na adresu: czech.republic@support.stiga.com. Zákazník poskytne zákaznickému servisu číslo dokladu o nákupu a datum nákupu, případně kód vztahující se k objednávce.

V případě neshody produktu má zákazník nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu, nebo v případě nedostupnosti objednaného produktu na objednání různých položek stejné povahy nebo na vrácení případného rozdílu v ceně. Pokud žádná z předchozích nápravných opatření nejsou možná, je zákazník oprávněn ukončit smlouvu a získat plnou náhradu, včetně nákladů na dopravu.

Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, zákonná záruka se nevztahuje na následující případy: i) produkt byl opraven nebo upraven neoprávněnou osobou nebo prodejcem, ii) závada je způsobena nesprávným používáním, skladováním, údržbou nebo instalací produktu nebo nedostatečnou běžnou údržbou, iii) zákazník nedodržel pokyny uvedené v příslušné uživatelské příručce nebo na webu, iv) běžné opotřebení, úmyslné poškození, nedbalost nebo abnormální skladovací nebo pracovní podmínky.

 

9)      OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny ochranné známky, stejně jako všechny obrazové a neobrazové známky a obecně všechny ostatní značky, ilustrace, obrázky a loga přítomné na tomto webu jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti STIGA a jsou chráněny autorským právem. Žádná část výše uvedených značek, ilustrací, obrázků nebo log nesmí být reprodukována, měněna nebo používána z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli médiu bez předchozího souhlasu společnosti STIGA. Web a jeho obsah (včetně sekce E-shop) mohou být použity pouze pro osobní a nekomerční účely.

Ochranné známky, firemní názvy, obrázky a loga vlastněné třetími stranami, s nimiž má společnost STIGA obchodní vztahy, mohou být na stránkách webu také přítomny. Tyto známky jsou podle aktuálních právních předpisů chráněny stejně.

 

10)   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány s maximální důvěrností v souladu se směrnicemi obsaženými v zásadách ochrany osobních údajů, které lze zobrazit v příslušné části webu.

 

11)   ROZHODNÉ PRÁVO A PRAVOMOC

Strany se výslovně dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou řídit zákony země, ve které má zákazník bydliště.

Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré nároky nebo záležitosti vyplývající z těchto VOU podřídí výlučné pravomoci soudu zákazníka.

 

12)   OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost STIGA nenese odpovědnost za to, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro účely obecné informovanosti a neměl by sloužit jako jediný základ pro rozhodování bez nahlédnutí do primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Případné spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Přestože společnost STIGA neustále přijímá opatření, jejichž cílem je zajistit, aby obrázky na tomto webu byly co nejvěrnější reprodukcí skutečných produktů, je vždy možné, že v důsledku technických vlastností a kvality barevného rozlišení terminálu nebo obrazovky používané zákazníkem mohou vzniknout určité nesrovnalosti. V důsledku výše uvedených technických důvodů společnost STIGA nezaručuje a nepřebírá žádnou odpovědnost za absolutní přesnost grafického znázornění produktů zobrazených na tomto webu.

Společnost STIGA si vyhrazuje právo obsah tohoto webu kdykoli změnit, ale nemá žádnou povinnost jakékoli informace na těchto stránkách aktualizovat.

Vyšší moc: Společnost STIGA nenese odpovědnost za jakékoli neplnění nebo zpoždění při plnění svých povinností podle této smlouvy v důsledku okolností mimo její přiměřenou a předvídatelnou kontrolu (dále jen „události vyšší moci“). Za události vyšší moci se například považují: stávky, zásahy vyšší moci nebo veřejného nepřítele, válka, embarga, nepokoje, zápalné látky, povodně nebo nehody, zásahy civilních a vojenských orgánů nebo dodržování vládních zákonů, pravidel a nařízení. Povinnosti společnosti STIGA vyplývající z těchto VOU se považují po dobu, během níž dochází k událostem vyšší moci, za pozastavené.

Oddělitelnost: Pokud bude některé ustanovení této smlouvy prohlášeno soudem s příslušnou pravomocí za nevymahatelné, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním přípustném rozsahu a zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.