VILLKOR FÖR DELTAGANDE I STIGA CASHBACK

Kampanjen "STIGA CASHBACK" (hädanefter även kallad "Kampanjen") arrangeras av STIGA S.p.A., Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Italien (hädanefter även kallad STIGA i förkortad form).


 1. VILLKOR FÖR KAMPANJEN


 1. De deltagande länderna är: Italien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Spanien, Frankrike, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, BeNeLux och Tjeckien (hädanefter kallade "deltagande länder"). 


 1. STIGA CASHBACK-kampanjen börjar 2022-04-19 och avslutas 2022-05-21 ("Köp- och kampanjperiod"). I Storbritannien gäller en annan period: I Storbritannien börjar kampanjen 2022-05-02 och slutar på 2022-06-05. Kampanjen startar den 2022.05.02 och slutar den 2022.05.22 i Danmark, Finland, Sverige och Norge. För att delta i kampanjen ska kunder (hädanefter även kallade "Deltagare") köpa en eller flera av kampanjprodukterna under denna köp- och kampanjperiod. 


 1. Sista köptillfälle av kampanjprodukterna är därför 2022-05-21 kl. 23:59 CET. I Danmark, Finland, Sverige och Norge gäller ett annat sista köptillfälle: här är sista köptillfälle 2022.05.22, kl. 23.59 CET. I Storbritannien gäller ett annat sista köptillfälle: Här är slutdatumet 2022-06-05 kl. 23.59 CET. Deltagande är möjligt fram till och med dessa datum. . 


 1. Tidsfristen för registrering av de relevanta inköpen för samtliga deltagande länder är 2022-06-18. Förutom Storbritannien, där tidsfristen är den 2022.07.03 kl. 23.59 CET och i Danmark, Finland, Sverige och Norge, där tidsfristen för registrering är den 2022.06.19 kl. 23:59. Det aktuella kvittot måste laddas upp senast detta datum. Alla kvitton som laddas upp under kampanjperioden avseende köp av kampanjprodukter som gjorts under kampanjperioden är berättigade att delta. 


 1. Efter att ha köpt en eller flera kampanjprodukter måste konsumenten ladda upp kvittot på kampanjsidan https://www.stiga.com/se/registration/products/detail/ kom ihåg att ladda upp det giltiga och läsbara inköpsbeviset i avsett fält. (Note: The address of the site has yet to be announced. Please keep this in mind.) Följande format accepteras: jpg, .png och .pdf med en maximal filstorlek på totalt  4 MB.  (Note: This information may need to be changed if it is not applicable).  Om kvittot är ofullständigt eller oläsligt eller är felaktigt dokumenterat under en uppladdning av köpta kampanjprodukter eller innehåller en otillräcklig/felaktig mängd eller värde är hela deltagandet ogiltigt. I samband med uppladdningen ska kunden lämna korrekta personuppgifter för kontoskapandet. Personuppgifterna är kundens fullständiga namn, dennes bankuppgifter samt en giltig e-postadress. Dessutom måste kunden ange några uppgifter (serienummer, artikelkod, modellbeteckning) från inköpsbeviset (kvitto) och inköpsdatum i avsedda fält. (Note: details still need to be precisely defined once the promotion page is completed).  Uppgifterna kontrolleras sedan för korrekthet och fullständighet.  Om alla uppgifter är korrekta kommer återbetalningen (kreditfakturan) att göras inom 4 veckor till det bankkonto som anges av kunden. Återbetalningen görs av EMIRAT AG, Elisabethplatz 1, 80796 München, Tyskland. 


 1. STIGA förbehåller sig rätten att utkräva originalkvitto för eventuella kontroller fram till och med kampanjens slut. 


 1. Det är inte möjligt att kombinera med andra kuponger eller kampanjer. Betalningsanspråk kan inte överföras till tredje part. 


 1. Deltagande kan endast ske online.


 1. Kampanjprodukterna kan ses online här:

https://issuu.com/stiga.group/docs/epower_cashbackskus_sweden?fr=sMWM5YjIxOTM0NTA 1. KVALIFICERING FÖR DELTAGANDE OCH KVALIFICERINGSKRAV 


 1. Privatkunder som är 18 år eller äldre och som är bosatta i de deltagande länderna är berättigade att delta. Grossister och återförsäljare är inte berättigade att delta, detta gäller även för slutkundsgemenskapers räkning. 


 1. En lagstadgad eller avtalsenlig ångerrätt eller retur får inte ha utövats. 


 1. Kontant betalning eller betalning med check är uteslutet. 


 1. STIGA förbehåller sig rätten att utesluta personer som misstänks använda otillåtna hjälpmedel i samband med deltagande i kampanjen, eller som på annat sätt försöker tillgodogöra sig själva eller tredje part fördelar genom manipulation, från deltagande. I sådana fall kan avslag på återbetalningen komma att övervägas. Vid misstanke om missbruk kan den byrå, som STIGA eller STIGA själv utsett komma att begära originalkvitto för kontroll. 


 1. Deltagaren har alltid rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i kampanjen. 1. PREMIEBELOPP (ÅTERBETALNING)


 1. När kunden köper en eller flera kampanjprodukter under den angivna deltagandeperioden genom ett enda köp med ett kvitto, kommer denna att få följande återbetalningar som en del av kampanjen:


0,00 kr – 2 499,90 kr:  0,00 kr (ingen återbetalning)

2 500,00 kr – 4 499,90 kr: 250,00 kr återbetalning

4 500,00 kr – 9 999,90 kr:750,00 kr återbetalning

Upp till 10 000,00 kr:           2 000,00 kr i återbetalning


 1. I de deltagande länder som har en annan valuta än euro, betalas motsvarande belopp ut i den aktuellt gällande nationella valutan.


 1. En efterföljande korrigering av överförda adressuppgifter är inte möjlig.  1. UTESLUTNING FRÅN KAMPANJEN 


 1. Om inte alla handlingar har lämnats in i tid och i sin helhet inom registreringsperioden finns ingen rätt till cashback-betalning (återbetalning). 


 1. Deltagare som registrerar ofullständig information och/eller lämnar in ofullständiga kvitton kan uteslutas från kampanjen. 


 1. Om det finns skäl till uteslutning äger STIGA rätten – även retroaktivt – att återkalla och återkräva redan utbetalda belopp.  1. ANSVAR 


 1. STIGA tar inget ansvar för att registreringssidan och eventuella länkar finns tillgängliga, är tekniskt felfria och helt hämtningsbara av deltagaren. I synnerhet tar STIGA inget ansvar inom rättsliga gränser för skador och förluster eller radering av uppgifter till följd av tekniska fel eller förseningar, virus eller liknande skäl.


 1. Deltagaren är ansvarig för korrektheten i de uppgifter som lämnas, i synnerhet bankuppgifterna. 


 1. STIGA tar inget ansvar för tekniska fel som leder till att erbjudandet inte är tillgängligt, dataförlust (särskilt genom dataöverföring) och andra tekniska fel utanför STIGAs inflytandesfär, såvida inte grov oaktsamhet eller uppsåt föreligger.  


 1. I händelse av att återbetalningen inte fullgörs p.g.a. ovanstående skäl kommer inga ytterligare försök till återbetalning att göras.  1. FÖRTIDA UPPSÄGNING AV KAMPANJEN 

 

 1. STIGA förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta kampanjen utan förvarning. Detta gäller särskilt om det av tekniska skäl (t.ex. virus i datorsystemet, manipulering eller fel i hårdvaran och/eller mjukvaran) eller av juridiska skäl inte kan garanteras att åtgärden utförs korrekt, särskilt i händelse av force majeure.  


 1. Anspråk på fullgörande och ersättning från deltagarens sida vid en förtida uppsägning av kampanjen i enlighet med avsnitt VI.1. är utesluten.   


 1. STIGA har rätt att när som helst ändra villkoren för kampanjen. I händelse av en förändring av villkoren för deltagande kommer deltagaren omedelbart att informeras via e-post. Deltagaren kommer att beviljas en rimlig tidsperiod inom vilken han eller hon kan invända mot de nya villkoren för deltagande. De ändrade villkoren för deltagande anses godkända om deltagaren inte invänder inom tidsfristen.   Deltagaren får inte vägra sitt samtycke utan väsentliga skäl. 1.  SEKRETESS 


 1. STIGA lagrar och behandlar insamlade deltagaruppgifter, dvs. namn, adress, e-postadress, angivet bankkonto och kvitto endast för genomförandet av kampanjen. 


 1. Om de aktuella personuppgifterna inte längre behövs för genomförandet av kampanjen kommer STIGA att radera eller spärra dem. 1. ANDRA REGLER 

 

 1. Dessa villkor för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och STIGA regleras uteslutande av italiensk lag.   Rättslig prövning är utesluten. 


 1. Om enskilda bestämmelser är eller blir ogiltiga skall detta inte påverka giltigheten hos återstående bestämmelser. En ogiltig bestämmelse skall ersättas av en bestämmelse som, inom ramen för vad som är juridiskt möjligt, kommer närmast vad som ursprungligen var avsett. Detsamma gäller kryphål i lagstiftningen. 


 1. Ändringar av villkoren för deltagande kommer att göras i textform. Detta gäller även upphävandet av detta formella krav i sig. 


 1. Jurisdiktionsorten är, i den mån det är tillåtet, STIGAs registrerade säte.   

 2. Kampanjen gäller bara produkter som finns på lager. Sortimentet kan variera hos våra olika återförsäljare. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

 

 
Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.