Fri leverans från 1700 kr i köp.

Garantipolicy

Våra produkter är tillverkade i enlighet med de högsta standarderna när det gäller kvalitet och prestanda och vår garantipolicy är en förtroendeförklaring.


Garanti och service efter försäljning


STIGA AB garanterar att STIGA-produkterna är fria från materialdefekter och tillverkningsdefekter. Våra produkter är producerade i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna och är garanterat fria från defekta delar och produktionsdefekter i produkter avsedda för hemmabruk.


Garantin täcker alla delar som ingår och det arbete som utförs på maskinen och som faller inom ramen för denna policy. För att garantin ska gälla måste garantiärenden och service avseende Produkten ifråga hanteras och tidigare ha hanterats genom en av Stiga auktoriserad serviceverkstad.


För trädgårdsutrustning ansvarar ägaren för avlämning och upphämtning av maskinen och det täcks inte av garantin.


Garantitider


Garantitiden för produkter beställda av konsument uppgår till två (2) år räknat från konsumentens ingående av avtal om köp av produkten ifråga, med undantag för reservdelar – för vilka gäller en motsvarande garantitid om ett (1) år – och startbatterier – för vilka gäller en motsvarande garantitid om sex (6) månader.

Garantitiden för produkter beställda av näringsidkare uppgår till ett (1) år räknat från näringsidkarens ingående av avtal om köp av produkten ifråga, med undantag för reservdelar – för vilka gäller en motsvarande garantitid om ett (1) år – och startbatterier – för vilka gäller en motsvarande garantitid om sex (6) månader.

Garantitiden börjar gälla från inköpsdatumet och publiceras i Stiga-dokumenten på våra webbplatser. Ett villkor för garantin är att produkten används i köparens land i enlighet med rekommendationerna och bruksanvisningarna och att den genomgår service med rekommenderade intervall.


För det fall produktutbyte skett räknas garantitiden från ingåendet av avtal om köp av den ursprungliga Produkten.


Undantag
Garanti lämnas inte för produkter som till sin natur är sådana att de snabbt förslits eller i övrigt har en begränsad uppskattad livslängd.

Garanti enligt detta villkor gäller inte
- vid kundens handhavandefel avseende produkten eller för det fall felet i produkten på annat sätt är att hänföra till kunden.


– andrahandsvaror.

– defekter som enligt STIGAs uppfattning kan härledas till följande på något sätt eller i någon utsträckning:
normalt slitage, 

felaktig användning/oavsiktlig skada, 

underlåtenhet att utföra de åtgärder som beskrivs i bruksanvisningen och handledningen, brist på rimlig aktsamhet, montering av delar,

reservdelar eller extra komponenter som inte har tillhandahållits eller godkänts av STIGA,

kontaminerat/gammalt bränsle.


– Produkter som för närvarande förvaras utanför Sverige.

– Delar som ska genomgå service med jämna mellanrum i enlighet med bruksanvisningen eller är utbytbara, till exempel olja, filter, batterier, bromsbelägg, uppsamlare av tyg, säkringar och andra förbrukningsartiklar, såvida det inte kan påvisas att sådana artiklar har tillverkningsdefekter. Dessa delar kan gå sönder på grund av normalt slitage eller bristande underhåll.

 

Produktregistrering


Registrera ditt nya köp hos STIGA genom att skapa ett konto i MySTIGA och sedan registrera köpet på www.stiga.com/se/produktregistrering. För att validera garantin i händelse av reparation måste du tillhandahålla det ursprungliga inköpsbeviset till reparatören, om du inte har registrerat produkten i MySTIGA. Policyn gäller inte utan det ursprungliga inköpsbeviset.


Delar

Under särskilda omständigheter kan STIGA AB efter eget gottfinnande byta ut delar som bedöms vara defekta efter att de har installerats av en auktoriserad STIGA-återförsäljare. Garantiärenden hanteras alltid av en STIGA auktoriserad serviceverkstad.


Ansvarsfriskrivning

Garantin gäller endast för defekter i STIGA-produkter.
Ingen har behörighet att ge underförstådda eller uttryckliga garantier, påståenden eller löften på uppdrag av STIGA AB, eller att på något sätt ändra vilkoren, bestämmelserna eller begränsningarna i den här garantipolicyn.
Under inga omständigheter ska STIGA AB ta ansvar för specifika oförutsedda skador eller följdskador om sådana har orsakats av felaktig användning av produkterna.
STIGA ABs förpliktelser i enlighet med den här garantin är reparation eller byte av defekta produkter som uppfyller ovannämnda villkor. Beslutet om reparation eller byte fattas av STIGA AB efter eget gottfinnande. Garantiärenden hanteras alltid av en STIGA auktoriserad serviceverkstad.
STIGA-garantin tillhandahålls utöver dina lagstadgade rättigheter.

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.