Lisätakuu STIGA-robottileikkurit

Tämä tavanomainen takuu koskee kaikkien STIGA-robottileikkureiden moottoreita ja elektronisia osia, sekä lankaohjattuja että autonomisia, jotka on ostettu 1. syyskuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2024 välisenä aikana ja rekisteröity STIGAn viralliselle verkkosivustolle www.stiga.fi.

Tämä takuu on tarkoitettu pakollisten lakisääteisten määräysten tarjoamien takuiden lisäksi. Tämä ei vaikuta takuuoikeuksiin, joita voidaan antaa ostovaltiossa kulloinkin sovellettavien pakottavien lakien tai määräysten nojalla. Minkään tämän takuun ehdon mitättömyys, lainvastaisuus, pätemättömyys tai tehottomuus kokonaan tai osittain sovellettavien kansallisten lakien nojalla ei vaikuta tämän takuun muiden ehtojen mitättömyyteen, lainvastaisuuteen, pätemättömyyteen tai tehottomuuteen.

 

1. MÄÄRITELMÄT

Ostaja”: luonnollinen henkilö, joka on rekisteröinyt STIGA-robottileikkurin verkkosivustolla www.stiga.com/fi/.

Ostopäivä”: STIGA-robottileikkurin alkuperäinen ostopäivä valtuutetulta jälleenmyyjältä, määritelty jäljempänä, merkitty kuittiin tai vastaavaan asiakirjaan.

Voimassaoloaika”: 36 kuukautta lakisääteisen takuun päättymisestä tai STIGA-konsernin tarjoamien STIGA-robottileikkuria koskevien mahdollisten muiden virallisten tavanomaisten takuukampanjoiden päättymisestä (pois lukien mahdolliset tavanomaiset sotasuhteet, kolmansien osapuolten tarjoaman lakisääteisen takuun pidennykset tai jatkaminen) ja enintään 5 vuoden kokonaistakuuaika (kun otetaan huomioon sekä lakisääteinen että tavanomainen takuu) asianomaisesta ostosta.

Takuu”: tämä tavanomainen takuu.

STIGA”: takaaja [Stiga S.p.A, jonka sääntömääräinen kotipaikka on osoitteessa 31033 Castelfranco Veneto (TV), ALV-numero 07684381002].

Robottileikkuri”: jäljempänä luetellut STIGAn lankaohjatut ja autonomiset robottileikkurit:

[*2R3101118/ST1, 2R3101018/ST2, 2R3102018/ST2, 2R7102028/ST1, 2R9102028/ST1, 2R9106028/ST1, 2R3100018/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R7101028/ST2, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1,2R5106018/ST1, 2R7101028/ST2, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1]

näytetty myös osoitteessa tästä

Valtuutettu jälleenmyyjä”: valtuutettu STIGA-jälleenmyyjä, jolta tuote on ostettu, ja/tai lähin valtuutettu huoltokeskus, joka näkyy seuraavassa linkissä


2. TAKUUEHDOT

2.1 Takuun aihe ja voimassaoloaika

STIGA takaa, ettei robottileikkureiden elektronisissa osissa ja moottoreissa ilmene tuotanto- ja materiaalivirheitä alla lueteltujen ehtojen ja rajojen mukaisesti. Tämä takuu edellyttää kaikkien seuraavien vaatimusten täyttämistä:

 1. STIGA-robottileikkurit ostetaan valtuutetulta STIGA-jälleenmyyjältä 1. syyskuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2024 välisenä aikana ja
 2. STIGA-robottileikkuri rekisteröidään osoitteessa www.stiga.com/fi/tuoterekisterointi viimeistään 30 päivän kuluttua ostopäivästä ja
 3. vuosihuolto on suoritettu ja ostaja pystyy esittämään siitä todisteet.

Takuu on voimassa koko edellä määritetyn voimassaoloajan ja toimii yksinomaan ostajan eduksi.

2.2 Takuun sisältö ja rajoitus

Jos STIGA myöntää, että robottileikkurin elektronisissa osissa tai moottorissa on vika, josta on tämän asiakirjan mukaisesti tehty pätevä vaade, STIGA tarjoaa ostajalle täysin yksinomaisen harkintansa mukaisesti seuraavia vaihtoehtoisia korjaustoimenpiteitä:

 1. robottileikkurin tai sen viallisten osien korjaaminen veloituksetta tai
 2. robottileikkurin tai sen viallisten osien vaihtaminen maksutta; tai
 3. jos vialliseksi todetun robottileikkurin tyyppiä ei ole saatavilla, STIGA korvaa viallisen robottileikkurin (tai sen osat) samanlaisella robottileikkurilla, jolla on sama arvo.

Jos tämä takuu kattaa toimenpiteet, korjaukset ja vaihdot, ne toteutetaan ilman lisäveloitusta ostajalle.

Takuu ei koske seuraavia:

 1. Erityiset komponentit, jotka eivät ole robottileikkurin elektronisia osia tai moottoreita, mutta eivät kuitenkaan osat, jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle, kuten terät, pyörät ja tiivisteet sekä kaikki lisävarusteet. Sovitun mukaisesti tällaiset komponentit kuuluvat edelleen täysin lakisääteisen takuun piiriin.
 2. ePower-akut sillä edellytyksellä, että akut kuuluvat ePower-akkujen lakisääteisen takuun tai STIGAn erityisten takuukäytäntöjen piiriin sen mukaan, kumpi on pidempi.
 3. Muut kuin alkuperäiset STIGA-robottileikkurit, jotka on ostettu valtuuttamattomalta STIGA-jälleenmyyjältä.
 4. Robottileikkurit, joita käytetään näytteenottoon ja/tai esillepanoon.
 5. Robottileikkurit, joita ostaja tai kolmannet osapuolet ovat muokanneet.
 6. Normaalista käytöstä aiheutuvat viat.
 7. Robottileikkurin väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä johtuvat viat.
 8. Viat, jotka johtuvat virheellisestä tai riittämättömästä huollosta; esimerkiksi viat, jotka aiheutuvat materiaalin korroosiosta, voimakkaiden puhdistusaineiden tai yhteensopimattomien tuotteiden käytöstä tai muiden kolmansien osapuolten kuin valtuutetun jälleenmyyjän tekemistä korjauksista.
 9. Viat, jotka aiheutuvat onnettomuuksista ja muista tapahtumista, jotka eivät johdu tämän takuun kattamista vioista.
 10. Viat, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta kuljetuksesta (vastuu on kuriirilla).
 11. Viat, jotka olivat näkyviä tai helposti havaittavissa STIGA-robottileikkurin ostohetkellä.
 12. Ympäristö- tai ilmasto-olosuhteista tai muista olosuhteista johtuvat muutokset.

Tämä takuu koskee yksinomaan ostajaa, koska se on tulosta rekisteröinnistä verkkosivustolla www.stiga.fi

STIGA ei ole vastuussa tämän takuun mukaisesti mistään vahingoista, koska sen vastuu rajoittuu tässä takuussa nimenomaisesti ilmaistuihin korjaustoimenpiteisiin, ellei sovellettavissa laeissa toisin säädetä. Erityisesti epäsuorat, välilliset tai satunnaiset vahingot suljetaan pois.

Jos robottileikkuri vaihdetaan takuun nojalla:

 1. korvaavalle robottileikkurille ei anneta uutta takuuta tässä asiakirjassa jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti,
 2. korvatusta robottileikkurista tulee STIGAn omaisuutta.

2.3 Vaademenettely

Jotta tämän takuun mukainen vaade voidaan tehdä oikein, seuraavaa menettelyä on noudatettava menettämisrangaistuksen uhalla. Seuraavan menettelyn asianmukainen suorittaminen mahdollistaa takuun hyödyntämisen edellyttäen, että STIGA tunnustaa vian tämän asiakirjan mukaisesti.

Jotta ostaja voi tehdä vaateen robottileikkurin viasta, hänen on otettava yhteyttä STIGAn valtuuttamaan jälleenmyyjään ja toimitettava väitetysti viallinen robottileikkuri hyvin puhdistettuna yhdessä seuraavien kanssa:

 1. kopio robottileikkurin oston todentavasta kirjanpitoasiakirjasta ja/tai vastaavasta asiakirjasta, josta käyvät ilmi STIGA-robottileikkurin tunnistetiedot, tyyppi ja malli sekä ostopäivä, robottileikkurin toimituspäivä, ostajan nimi ja robottileikkurin toimituspaikka,
 2. asiakirja, joka todistaa STIGA-robottileikkurin rekisteröinnin STIGAn verkkosivustolla,
 3. todiste robottileikkurin vuosihuollosta,
 4. yksityiskohtainen kuvaus viasta,
 5. tieto siitä, halutaanko robottileikkuri takaisin, jos takuun ehtojen ei katsota täyttyvän.

STIGA tai sen nimeämä henkilöstö varmentaa vian olemassaolon; siksi tämän asiakirjan mukaisen ja sen tarkoitusta palvelevan takuun pätevyys edellyttää aina STIGAn ennakkotarkastusta ja valtuutusta.

 

3. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

Tähän takuuseen sovelletaan asiakkaan asuinmaan lakeja. 

Kaikki tämän takuun voimassaolosta, tulkinnasta ja täytäntöönpanosta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat kuuluvat asiakkaan asuinmaan toimivaltaisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

Search engine powered by ElasticSuite
Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.