WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI STIGA CASHBACK

Wyłącznym organizatorem promocji „STIGA CASHBACK” (zwana dalej „Promocją”) jest STIGA S.p.A., z siedzibą w Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Włochy (zwana dalej w skrócie „STIGA S.p.A”). 

STIGA sp. z o.o. z siedzibą  w Baranowie, nie będąc organizatorem promocji „STIGA CASHBACK” nie ponosi odpowiedzialności za sposób organizacji oraz przeprowadzenia promocji.

WARUNKI PROMOCJI

 1. Krajami uczestniczącymi w promocji są: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Hiszpania, Francja, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Polska, Belgia, Holandia, Luksemburg, oraz Czechy (zwane dalej „Krajami uczestniczącymi”). 

 2. Promocja STIGA CASHBACK rozpoczyna się w dniu 19.04.2022 i kończy w dniu 21.05.2022 23:59 CET („Okres obowiązywania promocji”), z zastrzeżeniem pkt. I ust. 3 i 4. 

 3.   W Wielkiej Brytanii, promocja rozpoczyna się w dniu 02.05.2022 i kończy w dniu 05.06.2022 23:59 CET. 

 4. W Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii promocja rozpoczyna się w dniu 2.05.2022 i kończy się 22.05.2022 23:59 CET

 5.  Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie zakupu co najmniej jednego z produktów promocyjnych w okresie obowiązywania promocji w danym kraju uczestniczącym oraz przesłanie dowodu zakupu produktu tj. kopii paragonu lub faktury VAT w terminie:

  1.  do dnia 18 czerwca 2022 r. 23:59 CET, w krajach uczestniczących, w tym również w Polsce; z wyłączeniem niżej wskazanych krajów, w których obwiązuje dłuższy termin na dokonanie zgłoszenia;

  2. do dnia 19 czerwca 2022 r. 23:59 CET, w Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii;

  3. do dnia 3 lipca 2022 r. 23:59 CET w Wielkiej Brytanii;


 1. Po zakupie co najmniej jednego z produktów promocyjnych uczestnik musi przesłać dowód zakupu tj. paragon lub fakturę na stronę promocji  https://www.stiga.com/pl/zarejestruj-swoj-produkt pamiętając o przesłaniu ważnego i czytelnego dowodu zakupu w odpowiednim polu. Akceptowane są następujące formaty: jpg, .png, .pdf, a maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 4 MB. Jeśli paragon lub faktura są niekompletne, nieczytelne lub nie odnoszą się do rejestrowanych i zakupionych produktów promocyjnych lub ilość albo wartość produktów jest niewystarczająca, nie zostanie on zaakceptowany do udziału w promocji. Wraz z przesłaniem paragonu/wgraniem uczestnik musi podać swoje dane osobowe, w celu założenia konta i udziału w promocji tj. pełne imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz ważny adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi niezbędny warunek udziału w promocji. Ponadto uczestnik zobowiązany jest do podania danych wynikających z faktury lub paragonu ( nr seryjny, kod artykułu, model produktu) oraz wskazać dowód i datę zakupu w odpowiednich polach.  Następnie dane te są sprawdzane pod kątem poprawności i kompletności. Jeśli wszystkie dane są poprawne, zwrot pieniędzy (nota uznaniowa) zostanie dokonany w ciągu 4 tygodni na konto bankowe podane przez uczestnika, z zastrzeżeniem punkt 7 poniżej. 

 2. Zwrot pieniędzy, w wysokości przewidzianej w regulaminie promocji, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 21 dni licząc od dnia zakupu produktów promocyjnych. 

 3.  Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem spółki EMIRAT AG, z siedzibą pod adresem Elisabethplatz 1, 80796 Monachium, Niemcy. 

 4. STIGA S.p.A zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginalnego paragonu lub faktury w przypadku każdorazowej kontroli do końca trwania promocji. 

 5. Na jedno gospodarstwo domowe, paragon lub fakturę i numer IBAN (w Krajach uczestniczących) przypada wyłącznie jednorazowy zwrot kwoty, w wysokości wskazanej w niniejszym regulaminie. Każde gospodarstwo domowe może zatem wziąć udział w promocji maksymalnie jeden raz. Jeśli kolejne zgłoszenia zostaną dokonane ze wskazaniem co najmniej jednego z powyższych kryteriów, wówczas to oraz każde kolejne zgłoszenie zostanie uznane za nieważne. 

 6. Łączenie z innymi kuponami lub promocjami nie jest możliwe. Niedozwolone jest przenoszenie wniosków o wypłatę na osoby trzecie. 

 7. Uczestnictwo w promocji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień przysługujących uczestnikowi z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez STIGA sp. z o.o.

 8. Uczestnictwo może odbywać się tylko w trybie online.

 9. Produkty promocyjne zostały wskazane na stronie:

„Pełna lista dostępna tutaj.”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

 1. W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i zamieszkują kraje uczestniczące w promocji, nabywające urządzenie lub urządzenia w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Udział w promocji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Odstąpienie od umowy wyklucza możliwość uczestniczenia w promocji. W przypadku uprzedniego uzyskania zwrotu pieniędzy w ramach niniejszej promocji i odstąpienia od umowy sprzedaży zarejestrowanego sprzętu uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu równowartości uzyskanego zwrotu. 

 3. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że zwrot pieniędzy w ramach promocji nastąpi wyłącznie na wskazany rachunek bankowy. Wnioski o zwrot w formie gotówki lub wysłaniu czeku nie będą respektowane. 

 4. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że wolą STIGA S.p.A jest dokonanie zwrotu gotówki wyłącznie na rzecz uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki przewidziane niniejszym regulaminem. W szczególności STIGA S.p.A. nie wyraża zgody na dokonanie zwrotu gotówki na rzecz uczestników promocji, którzy odstąpią od umowy sprzedaży urządzenia i dokonają jego zwrotu lub przedstawią niepełne lub nierzetelne dane. 

 5. Uczestnik ma prawo do wycofania się z udziału w promocji w dowolnym momencie. W przypadku wycofania się z udziału w promocji już po otrzymaniu przez uczestnika zwrotu pieniędzy, jest on zobowiązany do zwrotu całości uzyskanej kwoty na rachunek bankowy spółki z którego dokonano przelewu tj. EMIRAT AG, z siedzibą pod adresem Elisabethplatz 1, 80796 Monachium, Niemcy. 


ZWROT PIENIĘDZY

 1. W przypadku zakupu co najmniej jednego produktu promocyjnego w określonym czasie uczestnictwa w promocji w formie jednorazowego zakupu tj. potwierdzonego wyłącznie jednym paragonem lub jedną fakturą  Uczestnik uprawniony jest do otrzymania następujących zwrotów promocyjnych, których wysokość uzależniona jest od wartości dokonanych zakupów:

- w przypadku dokonania zakupu urządzenia lub urządzeń o łącznej wartości 0,00 zł – 1.199 zł brutto uczestnik nie jest uprawniony do zwrotu gotówki

- w przypadku dokonania zakupu urządzenia lub urządzeń o łącznej wartości  od 1.200 zł brutto do  2.200,99 zł brutto uczestnik uprawniony jest do otrzymania zwrotu w wysokości 115 zł 

- w przypadku dokonania zakupu urządzenia lub urządzeń o łącznej wartości  od 2,201 zł brutto do  4.699,99 zł brutto uczestnik uprawniony jest do otrzymania zwrotu w wysokości 350 zł

- w przypadku dokonania zakupu urządzenia lub urządzeń o łącznej wartości  większej lub równej 4700 zł brutto uczestnik uprawniony jest do otrzymania zwrotu w wysokości 940 zł

 1. Uczestnik promocji zobowiązany jest do dokonania samodzielnego rozliczenia odpowiednich należności publicznoprawnych wynikających z uczestnictwa w promocji. STIGA S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku braku dokonania przez uczestnika odpowiednich rozliczeń finansowych o charakterze publicznoprawnych.

 2. Późniejsza korekta przesłanych danych adresowych nie jest możliwa. 

WYKLUCZENIE Z PROMOCJI 

 1. Jeśli w okresie rejestracji nie wszystkie dokumenty zostały złożone na czas lub są one niekompletne, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy. 

 2. Uczestnicy, którzy zarejestrują niekompletne informacje i/lub przedstawią niekompletne paragony lub faktury, mogą zostać wykluczeni z promocji. 

 3. STIGA S.p.A. zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczestnicząc w promocji używają nieautoryzowanych środków pomocniczych lub w inny sposób próbują uzyskać w drodze manipulacji korzyści dla siebie lub osób trzecich. W przypadku podejrzeń agencja działająca na zlecenie STIGA  S.p.A. lub sama STIGA S.p.A. uprawniona jest do zażądania okazania oryginalnego paragonu lub faktury w celu weryfikacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu STIGA S.p.A. będzie uprawiona do odmowy zwrotu pieniędzy, a w przypadku uprzedniego dokonania wypłaty do zwrotu równowartości wypłaconych środków na rachunek bankowy spółki z którego dokonano przelewu tj. EMIRAT AG, z siedzibą pod adresem Elisabethplatz 1, 80796 Monachium, Niemcy. .

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. STIGA S.p.A.  nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i prawidłowe działanie strony rejestracyjnej i wszystkich linków oraz możliwość prawidłowego przesłania danych przez uczestnika, które wynikają ze zdarzeń niezależnych od STIGA S.p.A. W szczególności STIGA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności w granicach prawa za szkody ani straty wynikające z działania siły wyższej. 

 2. Uczestnik odpowiada za poprawność podanych danych, w szczególności danych bankowych. STIGA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie pieniędzy na niewłaściwy rachunek bankowy wynikający ze wskazania przez uczestnika nieprawidłowych danych. 

 3. STIGA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne skutkujących niedostępnością oferty, utratą danych, w szczególności w wyniku transmisji danych ani za inne usterki techniczne, na które STIGA S.p.A. nie ma wpływu, chyba że doszło do rażącego zaniedbania lub działania zamierzonego. 

 4. W przypadku niedostarczenia zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika kolejna próba zwrotu nie będzie podejmowana. 

WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE PROMOCJI 

 1. STIGA S.p.A.  zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania promocji w dowolnym momencie z zachowaniem 2 dni okresu wypowiedzenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub błędy w sprzęcie i/lub oprogramowaniu) lub prawnych nie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia promocji, zwłaszcza w okoliczności wystąpienia siły wyższej. 

 2. W przypadku wcześniejszego zakończenia promocji o którym mowa w pkt. VI.1 uczestnikowi nie przysługuje prawo do domagania się wypłaty żadnego świadczenia lub odszkodowania.

 3. STIGA ma prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym momencie. Zmiana warunków promocji nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia publikacji informacji o zmianie regulaminu. 

PRYWATNOŚĆ 

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych przez uczestnika jest Stiga S.p.A.

 2. Administrator  będzie przechowywać i przetwarzać dane uczestnika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, podany numer rachunku bankowego oraz paragon wyłącznie do celów związanych z promocją. 

 3. Inne dane osobowe, które fakultatywnie uczestnik udostępni administratorowi podlegają przechowywaniu i przetwarzaniu zgodnie z polityką prywatności, która jest opublikowana na stronie administratora www.stiga.com/pl/polityka-prywatnosci


INNE POSTANOWIENIA 

 1. Warunki uczestnictwa oraz całość relacji prawnej między uczestnikiem a STIGA S.p.A. podlega wyłącznie prawu włoskiemu. Wybór prawa włoskiego nie pozbawia jednak konsumentów uczestniczących w promocji ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

 2. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień pozostałe zapisy niniejszego dokumentu pozostają w mocy. Unieważnione postanowienia zostaną zastąpione warunkami dozwolonymi przez prawo, które są najbliższe celowi pierwotnych postanowień. To samo dotyczy luk prawnych. 

 3. Ewentualne zmiany warunków uczestnictwa będą ogłaszane poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.stiga.pl

Search engine powered by ElasticSuite
Garden Size Measurement
Draw the area of your lawn on the map and find the most suitable products.
Zoom in on your property. Click or tap to draw a path around your garden to measure the area.