Utökad garanti för STIGA ePower-batterier

Denna konventionella garanti gäller batterier, elmotorer och elektroniska delar till alla batteridrivna STIGA-produkter förutom robot, med delningsbara ePower 48 V- eller integrerade ePower-batteripaket, som har köpts mellan 1 september 2023 t.o.m 31 december 2024 och registrerats på STIGA:s officiella webbplats www.stiga.com/se/.

Denna garanti är avsedd att vara ett tillägg till de garantier som tillhandahålls av tvingande rättsliga bestämmelser. Alla garantirättigheter som kan tillhandahållas enligt tvingande lagar eller förordningar från tid till annan ska förbli opåverkade. Det är fortfarande underförstått att ogiltigheten, illegitimiteten eller ineffektiviteten, helt eller delvis, av någon av bestämmelserna i denna garanti enligt tillämpad nationell lagstiftning inte ska påverka giltigheten, legitimiteten och effektiviteten hos de återstående bestämmelserna i denna garanti.

 

1. DEFINITIONER

“Köpare” eller “Kund”: den fysiska person som köper produkterna för personligt eller icke professionellt bruk och som registrerar de batteridrivna STIGA-produkterna på webbplatsen https://www.stiga.com/se/.

”Inköpsdatum”: det ursprungliga inköpsdatumet för de batteridrivna STIGA-produkterna från den auktoriserade återförsäljaren, enligt definitionen nedan, som indikeras på kvittot eller motsvarande dokument.

”Giltighetstid”: Garantitiden för batteriprodukter beställda av konsument uppgår till 24 månader räknat från konsumentens ingående av avtal om köp av produkten ifråga plus ytterligare 36 månader med start från utgången av den rättsliga garantin eller från utgången av eventuella ytterligare officiella STIGA konventionella garantikampanjer avseende de batteridrivna STIGA-produkterna eller batterierna och som tillhandahålls av STIGA-koncernen (exklusive eventuella konventionella garantier, förlängningar eller prorogation av den juridiska garanti som erbjuds av tredje man) och upp till högst en sammanlagd garantiperiod (med hänsyn till både lagstadgad och konventionell garanti) på 5 år från det relevanta köpet.

”Garanti”: denna konventionella garanti.

”STIGA” = garanten [Stiga S.p.A, med säte i 31033 Castelfranco Veneto (TV), momsregistreringsnr. 07684381002].

”Batteridrivna produkter”: Batteridrivna STIGA-gräsklippare, handhållna verktyg och åkgräsklippare med delningsbara STIGA ePower-batterierna på 48 V; trädgårdstraktorer och Gyro axialgräsklippare som drivs av integrerade ePower-batteripaket.

[SKU:er som är berättigade till garantiförlängning: 2T2200481/ST2, 2T0660481/ST2, 2T0250481/ST1M, 2T0250481/ST1, 2T2205481/ST2, 2T0665481/ST2, 2T2800481/ST2, 2T1270481/ST2, 2F7062505/ST1, 2F7063605/ST1, 2F7064705/ST1, 294346068/ST2, 294386068/ST2, 294426068/ST2, 2L0431008/ST1, 2L0485808/ST1, 2L0482808/ST1, 298471058/ST1, 2L0431008/ST2, 2L0486008/ST1, 298471058/ST2, 298472058/ST1, 2L0487978/ST1, 2L0537978/ST1, 298473278/ST1, 294513998/ST1, 294519198/ST1, 2L0537978/UKS, 294513998/UKS, 294346068/UKS, 294386068/UKS, 294426068/UKS, 2L0432008/UKS, 2L0486008/UKS, 278500008/ST3, 278502108/ST3, 278502208/UKS, 279500008/ST1, PROMO_BL900EKIT, PROMO_BL900EKIT_U, 277430008/ST1, PROMO_CS700EKIT, PROMO_CS700EKIT_U, 278420008/ST3, PROMO_PR700EKIT, PROMO_PR700EKIT_U, 277710048/ST2, 279710048/ST2, 278100008/ST3, 278102108/ST3, 278102208/UKS, 277200008/ST2, PROMO_BC700EKIT, PROMO_BC700EKIT_U, 277210008/ST2, PROMO_BC700EBKIT, PROMO_BC700EBKIT_U, 279210008/ST1, PROMO_BC900EBKIT, PROMO_BC900EBKIT_U, 278300008/ST3, 278302108/ST3, 278302208/UKS, 279300008/ST1, PROMO_HT900EKIT, PROMO_HT900EKIT_U, 277710038/ST2, 279710038/ST1, 278720008/ST3, 278722108/ST3, 278722208/UKS, 277012008/ST1, 277014008/ST1, 277015008/ST1, 277017008/ST1, 277040008/ST1, 279050008/ST2, 277500008/ST2, PROMO_BL700EKIT, PROMO_BL700EKIT_U, 277300008/ST2, PROMO_HT700EKIT, PROMO_HT700EKIT_U, 279500008/ST2, 279210008/ST2, 279350008/ST2, 279710038/ST2, 2S1330101/ST1, 2S1330108/ST1, 2S1500101/ST1, 2S1500108/ST1,2T2200481/ST1, 2T0660481/ST1, 2T2205481/ST1, 2T0665481/ST1, 2T2200481/ST2S, 2T0660481/ST2S, 2L0485008/ST1, 2L0487878/ST2, 2L0537878/ST2, 298473278/ST2, 294507898/ST2, 294557898/ST2, 294513898/ST2, 294519098/ST1, 291503098/ST2, 294344068/ST2, 294384068/ST2, 294424068/ST2, 294344068/ST1, 294346068/ST1, 294384068/ST1, 294386068/ST1, 294424068/ST1, 294426068/ST1, 2L0431808/ST1, 2L0431908/ST1, 2L0433808/ST1, 2L0433908/ST1, 2L0483808/ST1, 2L0483908/ST1, 2L0431878/ST1, 2L0485878/ST1, 2L0485978/ST1, 2L0487878/ST1, 2L0487978/ST2, 2L0537878/ST1, 294506878/ST1, 294506878/STX, 294507878/ST1, 294556878/ST1, 294557878/ST1, 294507898/ST1, 294557898/ST1, 294512878/ST1, 294513898/ST1, 291502078/ST1, 291502078/STX, 291502108/ST2, 291503078/ST1, 292471078/ST1, 292472078/ST1, 291503178/ST1, 298471078/ST1, 298471178/ST1, 298473178/ST1, 298473378/ST1, 291503098/ST1, 2L0482008/ST1, 2L0482008/UKS, 294507898/ST3, 294507898/UKS, 278500008/ST1, 278500008/ST2, 278502108/ST1, 278502108/ST2, 278100008/ST1, 278100008/ST2, 278102108/ST1, 278102108/ST2, 277200008/ST1, 277210008/ST1, 278420008/ST1, 278420008/ST2, 278300008/ST1, 278300008/ST2, 278302108/ST1, 278302108/ST2, 278720008/ST1, 278720008/ST2, 278722108/ST1, 278722108/ST2, 277710038/ST1, 277710048/ST1, 277500008/ST1, 278200008/ST1, 278200008/ST2, 277300008/ST1]

”Batteri”: alla ePower 48V-batterier i alla strömstyrkor. Alla integrerade ePower-batteripaket, i alla strömstyrkor, som driver STIGA-trädgårdstraktorer och Gyro axialgräsklippare.

”Elektroniska komponenter” och ”Elmotorer”: För STIGA-trädgårdstraktorer och Gyro: Transmissionsmotorer, knivmotorer, VMS (PCB för fordonshanteringssystem), Kontrollenhet för drivning (PCB), parallellmodul (PCB), knivmotorstyrenheter (externa), batteri (integrerat), batteri (delningsbart)
För batteridrivna gräsklippare: Elektriska transmissioner, knivmotorer, kretskort (PCB), batteri (delningsbart)
För batteridrivna handhållna verktyg och snöslungor: elmotorer, kretskort (PCB), batteri (delningsbart)
Det är underförstått att följande delar uttryckligen ska undantas från denna garanti: elektriska brytare, batterisele och nyckelmoduler, elektriska ställdon, display, batteriladdare. 

”Auktoriserad återförsäljare”: auktoriserad STIGA-återförsäljare från vilken Produkten köptes och/eller närmaste STIGA-auktoriserad serviceverkstad enligt https://www.stiga.com/se/hitta-en-aterforsaljare

 

2. GARANTIVILLKOR

2.1 Garantins omfattning och giltighetstid

STIGA garanterar batterierna, de elektroniska komponenterna samt elmotorerna i de batteridrivna produkterna mot fabrikations- och materialfel enligt de villkor, begränsningar och förutsättningar som anges nedan. Garantin gäller under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

De batteridrivna STIGA-produkterna köps från en auktoriserad STIGA-återförsäljare mellan 1 september 2023 t.o.m 31 december 2024.
Den batteridrivna STIGA-produkten registreras på https://www.stiga.com/se/produktregistrering senast 30 dagar från inköpsdatumet.
Det årliga underhållet har utförts av en STIGA auktoriserad serviceverkstad och köparen kan styrka detta.
Garantin gäller under hela den giltighetstid som anges ovan och gäller endast till förmån för köparen.

2.2 Innehållet i denna garanti och garantins begränsningar

Om STIGA erkänner förekomsten av en brist eller en defekt i batteriet, de elektroniska komponenterna eller elmotorn i de batteridrivna produkterna som giltigt hävdas i enlighet med detta dokument, kommer STIGA, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla köparen en av följande alternativa lösningar:

kostnadsfritt reparera den batteridrivna produkten eller de defekta delarna, eller;
kostnadsfritt byta ut den batteridrivna produkten eller de defekta delarna, eller;
Om typen av batteridriven produkt som konstaterats vara defekt inte finns tillgänglig, kommer STIGA att ersätta den defekta batteridrivna produkten (eller delar av den) med en liknande batteridriven produkt som har motsvarande värde.
I den utsträckning eventuella ingrepp, reparationer och utbyten omfattas av denna garanti, kommer dessa att ske utan någon extra kostnad för köparen.

Garantin gäller inte: 

Specifika komponenter förutom batteri, elektroniska komponenter* eller elmotorer i den batteridrivna produkten samt delar som utsätts för normalt slitage såsom, men inte begränsat till, kniv, hjul och packningar samt eventuella tillbehör. Det förblir underförstått att sådana komponenter omfattas fullt ut av den lagstadgade garantin.

 

Batteridrivna produkter som inte är STIGA-originalprodukter eller produkter som köpts från en icke auktoriserad STIGA-återförsäljare 
 Batteridrivna produkter som används som demo- eller visningsexemplar
 Batteridrivna produkter som har modifierats av köparen eller av tredje part
Defekter som uppstår vid normal användning
Defekter som orsakats av skadegörelse eller felaktig användning av de batteridrivna produkterna
Defekter som orsakats av felaktigt eller otillräckligt underhåll, t.ex. defekter som beror på korrosion av material, användning av aggressiva rengöringsmedel eller inkompatibla produkter, från monteringar som utförts av tredje part utan STIGA-auktorisering

 

Defekter som uppstår till följd av olyckor och andra händelser som inte orsakats av defekter som omfattas av denna garanti
Defekter som orsakats av vårdslös transport av produkten (ansvaret ligger hos transportören)
Defekter som var synliga eller lätta att upptäcka vid tidpunkten för köpet av batteridrivna STIGA-produkter
Förändringar till följd av miljö- eller klimatförhållanden eller andra förhållanden
Denna garanti gäller endast för köparen, eftersom den är ett resultat av registreringen på webbplatsen www.stiga.com/se/.

* Det är härmed underförstått att följande delar anses vara undantagna: elektriska brytare, batterisele, nyckelmoduler, elektriska ställdon, display, batteriladdare

STIGA är inte ansvarig enligt denna garanti för skador av något slag, eftersom dess ansvar är begränsat till de åtgärder som uttryckligen anges i denna garanti, om inte annat föreskrivs i tillämplig lag. I synnerhet utesluts indirekta skador, följdskador och tillfälliga skador.

Vid garantiutbyte av en batteridriven produkt:

Den batteridrivna produkten som ska bytas ut omfattas inte av en ny garanti i enlighet med de villkor som anges i detta dokument.
Den utbytta batteridrivna produkten blir STIGAs egendom.
2.3 Skadeanmälan

För att kunna göra en korrekt reklamation enligt denna garanti måste följande procedur följas. Vid korrekt utförande av följande procedur gäller garantin, förutsatt att felet erkänns av STIGA i enlighet med detta dokument.

För att reklamera ett fel och/eller en defekt på de batteridrivna produkterna ska köparen inom garantitiden kontakta sin STIGA-auktoriserade återförsäljare, leverera de defekta batteridrivna produkterna i rent skick tillsammans med:

kopia av kvitto på inköp av de batteridrivna produkterna och/eller motsvarande dokument som anger identitet, typ och modell för de batteridrivna STIGA-produkterna, inköpsdatum, datum för leverans av de batteridrivna produkterna, köparens namn samt leveransadressen för de batteridrivna produkterna
dokument som styrker registreringen av de batteridrivna STIGA-produkterna på STIGA:s webbplats
bevis på årligt underhåll av de batteridrivna produkterna
en detaljerad felbeskrivning
indikation på om det finns en önskan att batteridrivna produkten ska återlämnas om garantin inte har erkänts som giltig.
Förekomsten av defekten kommer att verifieras av STIGA, eller av den personal som utsetts av STIGA; därför är garantins giltighet i enlighet med detta dokument och dess syfte alltid föremål för föregående inspektion och godkännande av STIGA.

 

3. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG JURISDIKTION

Denna garanti omfattas av lagen i det land där kunden har sin hemvist. 

Eventuella kontroverser som uppstår till följd av, eller i samband, med giltigheten, tolkningen eller utförandet av denna garanti kommer att överlämnas till den behöriga domstolens exklusiva jurisdiktion i det land där köparen har sin hemvist.

 

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.