Gratis leverans över 1700 SEK

Gratis returer

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor (”villkoren”) reglerar de villkor enligt vilka Stiga S.p.A. säljer till kunden (enligt definitionen nedan) som har lagt en order på köpet (nedan kallad ”inköpsorder”) av trädgårdsredskap, maskiner och utrustning, relaterade tillbehör och reservdelar (nedan kallad ”produkten” och gemensamt ”produkterna”) på STIGA:s följande webbplats för onlineförsäljning: ”www.stiga.com/se/”(”webbplatsen”).

Dessa villkor gäller endast de produkter som säljs av STIGA via webbplatsen.

Genom att skicka inköpsordern bekräftar kunder att de noga har undersökt och till fullo accepterat dessa villkor för användning, som kan visas och laddas ned när som helst via länken på webbplatsen. STIGA rekommenderar därför att du laddar ned, sparar eller skriver ut de villkor för användning som gäller vid tillfället då inköpsordern skickas.

Dessa villkor gäller i den mån de inte strider mot några tvingande bestämmelser i tillämplig lag.

1)      SÄLJAREN

Säljaren är STIGA S.P.A. ett bolag som är vederbörligen bildat och existerar enligt lagarna i Italien, fullt inbetalt aktiekapital 50 000 000,02 EUR, med skatteregler och registreringsnummer 07684381002 med säte på Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV) (nedan kallat ”STIGA”).

2)      KUNDEN

Produkterna på webbplatsen erbjuds endast till försäljning till kunder. I dessa villkor avses med kund en fysisk person som

a)       är minst 18 år gammal

b)      bor i ett av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

c)       agerar för icke-professionella ändamål och för att köpa produkten som konsument. (nedan kallad ”kunden”)

Genom att lägga en inköpsorder via webbplatsen försäkrar kunden att han/hon uppfyller ovanstående krav.

3)      VILLKOR FÖR INKÖPSORDER

STIGA accepterar inköpsorder från kunder förutsatt att produkterna endast skickas inom Italiens nationella territorium.

STIGA har rätt att avvisa en inköpsorder i följande fall:

a)       STIGA har rimliga skäl att anta att kunden inte uppfyller kraven i punkt 2.

b)      STIGA har rimliga skäl att tro att kunden inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter.

c)       När den beställda produkten inte är tillgänglig.

d)      När STIGA inte får godkännande att debitera för produkten.

e)      När produkten som kunden beställer har ett felaktigt pris angivet vid tillfället då inköpsordern läggs. Om kundens kreditkort redan har debiterats kommer STIGA utfärda en återbetalning till kundens kreditkortskonto.

4)      SLUTANDE AV SÄLJ- OCH KÖPEAVTALET

En order som läggs av kunden är bara ett anbud om att köpa en produkt, och det står STIGA fritt att antingen acceptera eller avvisa detta om någon av omständigheterna i punkt 3 föreligger.

Vid placering av en inköpsorder på webbplatserna får kunden ett automatiskt e-postmeddelande från STIGA som bekräftar att inköpsordern har mottagits (”det automatiska e-postmeddelandet”). Mottagandet av det automatiska e-postmeddelandet betyder inte att inköpsordern har godkänts.

Sälj- och köpeavtalet (”avtalet”) sluts endast efter STIGA:s acceptans av inköpsordern genom ett e-postmeddelande till kunden som bekräftar leveransen av produkten (”e-postmeddelandet om orderutskick”).

5)      PRIS OCH BETALNINGSSÄTT

Priserna för produkterna på webbplatsen anges i euro, inklusive tillämplig moms enligt statliga bestämmelser (nedan kallade ”priser”). I priserna ingår inte fraktkostnader, vilka är lika med:

 

Typ av leverans

Kostnad

Standard

85,00 Kr för inköpsorder med ett totalt värde under 1700,00 Kr.

Kostnadsfritt för inköpsorder med ett totalt värde över 1700,00 Kr

450 SEK tillkommer för beställningar som innehåller >100 Wh batterier (E440, E450, E475) och värdet är mindre än 5700 SEK

 

Beställningens pris och fraktkostnaden (nedan kallad ”betalning”) ska betalas av kunden vid tillfället då inköpsordern läggs.

Betalning kan göras med alla större kredit- och betalkort. Följande godtas: Visa Electron, Solo, Maestro, Switch, Mastercard, American Express, Klarna, Paypal, Google Pay och inkasseras för STIGA:s räkning av Adyen. Kunden ombeds att ange betal- eller kreditkortsuppgifter när inköpsordern läggs.

STIGA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra priserna på produkterna till försäljning på webbplatsen. Prisändringar gäller inte för produkter för vilka kunden redan har mottagit e-postmeddelandet om orderutskick.

6)      LEVERANS

Om STIGA vederbörligen har mottagit full betalning ska äganderätten till produkterna vid leverans av dessa övergå från STIGA till kunden (nedan kallat ”Leveransdatum”).

Kunden ska efter att ha mottagit e-postmeddelandet om orderutskick från STIGA få information från transportören av leveransen genom ett lämpligt kommunikationssätt (e-post och/eller SMS) om det beräknade leveransdatumet och spårningsnumret för försändelsen.

Om produkten inte har levererats inom de villkor som anges av transportören kan kunden kontakta STIGA:s kundtjänst via e-post sweden@support.stiga.com eller per telefon på +46 140 677 00

Efter leverans kan vissa komponenter behöva monteras i hemmet.

7)      ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Annullering av inköpsordern innan e-postmeddelandet om orderutskick tas emot

Innan kunden tar emot e-postmeddelandet om orderutskick kan kunden när som helst annullera inköpsordern. Vid behov kan kunden kontakta STIGA:s kundtjänst per telefon på +46 140 677 00 eller via e-post på sweden@support.stiga.com

 

Kundens ångerrätt efter att avtalet har slutits

Kunden kan frånträda avtalet inom 14 dagar från leveransdagen genom att skicka ett skriftligt meddelande till STIGA:s kundtjänst via e-post till sweden@support.stiga.com eller per telefon på +46 140 677 00. Kunden ombeds att ange uppgifterna från inköpsordern i meddelandet om frånträde.

Frånträdet träder i kraft det datum då meddelandet skickas, och från och med då har kunden 14 dagar på sig att returnera produkten till STIGA.

Kunden ska se till att produkten returneras korrekt, med originalförpackningen i oskadat skick, bruksanvisningar, tillbehör, eventuella separata föremål, gåvor och andra komponenter.

Om kunden har följt alla bestämmelser ovan har han/hon rätt att få full återbetalning av alla belopp som betalats till STIGA, inklusive alla fraktkostnader (såvida inte kunden har valt ett annat leveranssätt än det som STIGA erbjudit). STIGA använder samma betalningssätt som kunden använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits.

STIGA återbetalar kunden senast 14 dagar efter att STIGA har mottagit produkten i retur.

STIGA kan avvisa den returnerade produkten och inte göra någon återbetalning om produkten inte fungerar eller är skadad på grund av felaktig användning av kunden, försummelse, skador eller ändring, felaktig hantering, felaktigt underhåll eller slitage.

En transportör anlitad av STIGA ska utföra hämtning av produkten i hemmet på STIGA:s bekostnad. Kunden kommer från STIGA att erhålla det nummer som är kopplat till returen.

8)      BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

Kunder ska vid leveranstillfället kontrollera att produkten motsvarar den beställda artikeln. Eventuell bristande överensstämmelse i leveransen (till exempel förpackningar som har skadats eller manipulerats, skadade produkter, saknade artiklar) ska beskrivas på leveransdokumentet genom uttrycklig reservation och undertecknas av kunden.

Alla produkter som köps på webbplatsen omfattas av en rättslig garanti på 24 månader från leveransdatumet.

Om produkten visar sig brista i överensstämmelse inom garantiperioden måste kunden meddela STIGA inom 2 månader från upptäckten av den bristande överensstämmelsen genom skriftligt meddelande till: sweden@support.stiga.com. Kunden ska tillhandahålla kundtjänsten kvittonummer för inköpet samt inköpsdatum, eller koden för inköpsordern.

I händelse av produktens bristande överensstämmelse har kunden rätt att få produkten reparerad eller utbytt utan kostnad, eller, i händelse av att den beställda produkten inte är tillgänglig, att beställa andra artiklar av samma slag eller att erhålla återbetalning för eventuella prisskillnader. Om ingen av de tidigare åtgärderna är möjlig har kunden rätt att säga upp avtalet och få full återbetalning, inklusive fraktkostnader.

Såvida inte annat föreskrivs i tillämplig lag gäller den rättsliga garantin inte i följande fall: i) Produkten har reparerats eller modifierats av en obehörig person eller återförsäljare ii) defekten beror på felaktig användning, förvaring, underhåll eller installation av produkten, eller på bristande ordinärt underhåll iii) kunden har inte följt instruktionerna i relevant användarmanual eller på webbplatsen iii) normalt slitage, avsiktlig skada, försumlighet eller onormala förvarings- eller arbetsförhållanden.

9)      VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

Alla varumärken, märken i form av symboler eller annat, samt mer allmänt alla övriga märken, illustrationer, bilder och logotyper som finns på webbplatsen är och förblir STIGA:s exklusiva egendom, och samtliga av dessa skyddas av upphovsrätt. Ovan nämnda märken, illustrationer, bilder eller logotyper får inte till någon del reproduceras, ändras eller användas av någon som helst anledning och i något medium utan föregående godkännande från STIGA. Webbplatsen och dess innehåll (inklusive E-butiksdelen) får endast användas för personliga och icke-kommersiella ändamål.

Varumärken, företagsnamn, bilder och logotyper som ägs av tredje part med vilka STIGA har affärsrelationer kan också finnas på webbplatsens sidor. Sådana märken är tillika skyddade enligt gällande lagstiftning.

10)  INTEGRITET

Alla personuppgifter behandlas med största konfidentialitet i enlighet med direktiven i integritetspolicyn, som kan läsas i den relaterade delen av webbplatsen.

11)  TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Parterna överenskommer uttryckligen att rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal ska regleras av lagarna i det land där kunden är bosatt.

Parterna överenskommer att till domstolens exklusiva jurisdiktion där kunden har sin hemvist hänskjuta eventuellt yrkande eller ärende med anledning av dessa villkor.

12)  DIVERSE

Friskrivning: STIGA är inte ansvariga om den information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och är inte att förlita sig på eller användas som enda grund för beslutsfattande utan att ta del av primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Eventuellt förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk.

STIGA antar ständigt åtgärder avsedda att säkerställa att bilderna på webbplatsen är en så trogen återgivning som möjligt av de verkliga produkterna, men det är alltid möjligt att vissa avvikelser kan uppstå på grund av de tekniska egenskaperna och kvaliteten på färgupplösningen på terminalen eller skärmen som används av kunden. Till följd av ovannämnda tekniska skäl garanterar inte STIGA och tar inget ansvar för den absoluta korrektheten i de grafiska framställningarna av de produkter som visas på webbplatsen.

STIGA förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men har ingen skyldighet att uppdatera någon information på själva webbplatsen.

Force Majeure. STIGA ansvarar inte för eventuella brister eller förseningar i fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa villkor till följd av omständigheter utanför STIGA:s rimliga och förutsebara kontroll (nedan kallat ”Force Majeure-händelser”). Följande är exempel på vad som anses vara Force Majeure-händelser: strejker, krig, embargon, upplopp, uppvigling, översvämning, olyckor, ingripande av civila och militära myndigheter eller efterlevnad av statliga lagar, regler och förordningar. STIGA:s skyldigheter enligt dessa villkor ska anses vara upphävda under den period då Force Majeure-händelser föreligger.

Särskiljande. Om någon bestämmelse i detta avtal av behörig domstol anses inte kunna verkställas ska den bestämmelsen verkställas i största möjliga utsträckning, och de återstående bestämmelserna i detta avtal ska ha fortsatt full giltighet och verkan.

Kostnadsfri leverans
För beställningar över 150€

Gratis returer
inom 14 dagar

Betalningar

Dela upp kostnaden

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.