Köpvillkor

1. OM VILLKOREN

Dessa villkor gäller vid beställning av produkter på webbplats under domännamnet www.stiga.se (”Webbplatsen”).

Webbplatsen innehas och administreras av:
STIGA AB
Box 1006
573 28 Tranås
E-post: info.se@stiga.com
STIGA är godkänt för F-skatt.

 

2. BESTÄLLNINGSPROCESSEN M.M.

2.1
Webbplatsen är avsedd att ge såväl konsumenter som näringsidkare information om STIGA:s produkter och produktutbud samt att möjliggöra köp online av sådana produkter. Begreppet ”kund” i dessa villkor kan således avse såväl konsumenter som näringsidkare.

2.2
Beställning av produkt på Webbplatsen görs genom att kunden väljer önskad produkt och därefter väljer ”Lägg till i varukorg” för produkten ifråga. Kunden uppmanas att dessförinnan noggrant läsa den produktinformation och tekniska specifikation som återfinns för önskad produkt före att beställningen slutförs.

2.3
Efter att val av produkter har genomförts kan kunden, i kundkorgs-menyn, kontrollera och genomföra eventuella justeringar avseende valda produkter, såväl avseende produkttyp som avseende antal av respektive produkt. Kunden kan härvid även ange eventuella rabattkoder.

2.4
Under rubriken ”Varukorg totalt” kan kunden därefter välja önskad leveranstyp och få uppgift om pris för beställningen. Besökaren ombeds därefter bekräfta att denne tagit del av och godkänner dessa köpevillkor och STIGA:s dataskyddspolicy. För att nå det sista steget i beställningsprocessen ska kunden därefter välja ikonen ”Gå till betalning”, varigenom kunden länkas till den avslutande sidan – kassan – i beställningsprocessen.

2.5
I kassan ombeds kunden fylla i kunduppgifter samt att slutligt ange eventuella tillägg och justeringar i förhållande till tidigare gjorda val. Genom att välja ikonen ”Slutför order” – vilket utgör beställningsprocessens avslutande moment – ingår kunden avtal om köp av valda produkter. Kunden ombeds därför att dessförinnan noggrant granska ordersammanställningen
under rubriken ”Din order”. Efter genomförd beställning skickas orderbekräftelse till av kunden angiven e-postadress.

2.6
STIGA förbehåller sig rätten att i efterhand justera eventuella felaktigheter i fråga om pris och villkor i övrigt. STIGA ska i sådana fall snarast informera kunden om sådana felaktigheter varpå kunden har möjlighet att annullera beställningen. STIGA förbehåller sig härutöver rätten att neka en order och att annullera en beställning, vilket dock inte innebär någon begränsning i
Kundens rätt enligt punkten 5.2 eller Kundens rätt enligt Konsumentköplagen, Kköpl, i övrigt.

 

3. PRISER OCH VILLKOR FÖR BETALNING

3.1
Tillgängliga betalningssätt, och tillhörande betalningsvillkor, för köp på Webbplatsen framgår under rubriken ”Välj betalsätt” i kassan.

3.2
Priser för de produkter som finns tillgängliga för köp på Webbplatsen är angivna inklusive moms. På kundkorgs-sidan kan kunden genom ordersammanställning under rubriken ”Din order” ta del av det totala priset för valda produkter inklusive tillkommande avgifter, moms och frakt. Motsvarande uppgifter framgår av den orderbekräftelse som efter genomförd beställning skickas till kunden.

3.3
En kreditupplysning och identitetskontroll kan komma att genomföras av STIGA i samband med beställning av produkter på Webbplatsen. Information om att upplysning gjorts kommer att skickas via post, e-post eller SMS.

 

4. LEVERANSER M.M.

4.1
Uppgift om valt leveranssätt och villkor för detta samt, i förekommande fall, beräknat leveransdatum framgår bl.a. av Varukorgssidan på Webbplatsen och av orderbekräftelsen.

4.2
Leveransen slutförande sker när produkterna har levererats till av kunden angiven adress.

4.3

STIGA förbehåller sig rätten att begära ersättning från kunden för kostnader relaterade till kundens underlåtenhet.

 

5. DRÖJSMÅL MED LEVERANS

5.1
Vid leveransförsening ska kunden snarast underrättas därom. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument – vid denna bedömning ska såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas – får konsumenten häva beställningen om denne inom skälig tid efter underrättelsen meddelar STIGA detta.

5.2
En säljare är inte skyldig att leverera till en konsument om detta är omöjligt p.g.a. de förutsättningar som anges i 12 § KköpL.

5.3
Enligt 11 § KköpL har en konsument rätt att vid säljarens dröjsmål hålla inne betalningen. Konsumenten kan härutöver välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 § KköpL och att häva avtalet enligt
13 § KköpL. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av säljaren enligt vad som sägs i 14 § KköpL.

5.4
Har produkten avlämnats för sent får konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmålet endast under förutsättning att denne senast inom skälig tid efter det att konsumenten fick kännedom om avlämnandet genom reklamation underrättar säljaren om att han vill åberopa dröjsmålet.

 

6. GARANTI, FELANSVAR, SERVICE

6.1
Kunden uppmanas att ingående undersöka beställda produkter vid avlämnandet av dessa.

6.2
Garantitiden för produkter beställda av konsument uppgår till två (2) år räknat från konsumentens ingående av avtal om köp av produkten ifråga, med undantag för reservdelar – för vilka gäller en motsvarande garantitid om ett (1) år – och startbatterier – för vilka gäller en motsvarande garantitid om sex (6) månader.

6.3
Garantitiden för produkter beställda av näringsidkare uppgår till ett (1) år räknat från näringsidkarens ingående av avtal om köp av produkten ifråga, med undantag för reservdelar – för vilka gäller en motsvarande garantitid om ett (1) år – och startbatterier – för vilka gäller en motsvarande garantitid om sex (6) månader.

6.4
Garanti lämnas inte för produkter som till sin natur är sådana att de snabbt förslits eller i övrigt har en begränsad uppskattad livslängd. Garanti enligt detta villkor gäller inte vid kundens handhavandefel avseende produkten eller för det fall felet i produkten på annat sätt är att hänföra till kunden.

6.5
Säljarens ansvar för fel i beställda produkter, vid köp av konsument, följer av KköpL.

6.6
Frågan om produkten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas till konsumenten. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att produkten avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med produktens eller felets art.

6.7
Är produkten felaktig får konsumenten hålla inne betalningen enligt 25 § KköpL.
Konsumenten får vidare kräva att felet avhjälps eller att omleverans vidtas enligt 26 § KköpL. Konsumenten har även rätt att göra avdrag på priset enligt 28 § KköpL eller häva avtalet enligt 29 § KköpL. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd enligt vad som sägs i 30 § KköpL.

6.8
Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har säljaren rätt att först avhjälpa felet eller företa omleverans om detta görs inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten.

6.9
Vid fel bör kunden reklamera felet så snart som möjligt. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att en konsument har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader från det att
konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid.

6.10
För service och eventuellt reklamationsanspråk hänvisas våra återförsäljare och servicestationer –www.stiga.com/se/sok-aterforsaljare/.

 

7. RETURER

Retur av produkter – som inte avser produkter behäftade med fel och som inte heller avser produkter för vilka ångerrätt gäller – sker på kundens egen risk och bekostnad.

 

8. ÅNGERRÄTT

8.1
En konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra sin beställning av en produkt genom att lämna meddelande om detta inom 14 dagar från att konsumenten fått produkten i sin besittning. Om avtalet avser flera produkter eller en produkt som består av flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får den sista produkten respektive den sista delen av produkten i sin besittning.

8.2
Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna produkten eller sända tillbaka produkten till STIGA.

8.3
En konsument som utövar sin ångerrätt har rätt till återbetalning för vad denne eventuellt har betalat. Återbetalning ska ske utan dröjsmål och inom 14 dagar från den dag STIGA underrättades om konsumentens beslut att frånträda avtalet. STIGA är dock inte skyldigt att återbetala vad konsumenten betalat förrän STIGA tagit emot produkten från konsumenten eller konsumenten visat att produkten sänts tillbaka.

8.4

STIGA förbehåller sig rätten att – för det fall konsumenten utövar sin ångerrätt – begära ersättning för (i) förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leveransmetod (ii) en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.5

Kund, som är konsument, utövar sin ångerrätt genom att lämna meddelande därom – företrädesvis med användning av s.k. ångerblankett – till STIGA. Ångerblankett finns bl.a. på Konsumentverkets webbplats – www.publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-ochmallar/ angerblankett.

 

9. DATASKYDDSPOLICY

9.1
När kunden beställer en produkt på Webbplatsen uppger kunden sina personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att STIGA lagrar och använder kundens uppgifter i STIGA:s verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot kunden. Kunden har härvid rätt att få den information som STIGA har registrerat om kunden. Om den är felaktig, ofullständig eller
irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Sådan begäran kan skickas till e-post info.se@stiga.com.

9.2
STIGA:s sekretesspolicy återfinns på www.stiga.com/se/sekretesspolicy

 

10. COOKIES

10.1
För Webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på t.ex. kundens dator och som innehåller information och som används för att identifiera och följa Webbplatsens användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på användarens dator. Under tiden för användarens första besök i webbutiken på Webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop en viss användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör användaren tillåta cookies i dennes webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge användaren en bättre upplevelse och support och innebär ingen lagring av personliga uppgifter om användare. Cookies kan raderas. På Webbplatsen används cookies t.ex. för att få information om en kunds kundkorg, inställningar och de webbsidor denne besökt med avsikt att ge en bättre kundupplevelse och support.

10.2
STIGA:s cookiepolicy återfinns på www.stiga.com/se/cookiepolicy.

 

11. TVIST

11.1
Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.

11.2
Information från Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

*Utöver detta friskriver vi oss från ev. lokala överenskommelser mellan slutkonsument och handlare.

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.