Gratis verzending boven 150€

Gratis retourzending

Veilig betalen

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (de “AV”) zijn de algemene voorwaarden vastgelegd waaronder Stiga S.p.A. verkoopt aan de klant (zoals hieronder gedefinieerd) die een bestelling heeft geplaatst voor de aankoop (hierna “inkooporder”) voor tuingereedschap, machines en uitrusting, gerelateerde accessoires en reserveonderdelen (hierna het "product" en gezamenlijk de "producten") op een van de volgende online verkoopwebsites van STIGA: “https://www.stiga.com/be_nl/”(de "site").

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de producten die door STIGA via de site worden verkocht.

Door de inkooporder in te dienen, erkennen klanten dat ze deze Gebruiksvoorwaarden, die op elk moment via de link op de site kunnen worden bekeken en gedownload, zorgvuldig hebben bestudeerd en volledig hebben geaccepteerd. STIGA beveelt daarom aan om de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de inkooporder wordt ingediend, te downloaden, op te slaan of af te drukken.

Deze AV zijn van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met dwingende bepalingen van toepasselijk recht.

 

1)      DE VERKOPER

De verkoper is STIGA S.P.A., een bedrijf dat naar behoren is opgericht en bestaat onder de wetten van Italië, aandelenkapitaal Euro 50.000.000,02, volledig gestort, fiscaal wetboek en registratienummer 07684381002 met maatschappelijke zetel te Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV) (hierna "STIGA").

 

2)      DE KLANT

De producten op de site worden alleen te koop aangeboden aan klanten. Voor de toepassing van deze AV betekent de klant een natuurlijke persoon die:

a)       ten minste 18 jaar oud is;

b)      woont in een van de landen van de Europese Economische Ruimte;

c)       handelt voor niet-professionele doeleinden en om het product als consument te kopen.(hierna de "klant")

Door een inkooporder via de site te plaatsen, verklaart de klant dat hij/zij voldoet aan de hierboven vermelde vereisten.

 

3)      VOORWAARDEN VOOR INKOOPORDERS

STIGA accepteert inkooporders van klanten op voorwaarde dat producten alleen binnen het nationale grondgebied van Italië worden verzonden.

STIGA heeft het recht om een inkooporder te weigeren in de volgende gevallen:

a)       Als STIGA redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de klant niet voldoet aan de vereisten onder punt 2.

b)      Als STIGA redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de klant niet in staat zal zijn om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

c)       Als het bestelde product niet beschikbaar is.

d)      Als STIGA geen toestemming krijgt om kosten in rekening te brengen voor het product.

e)      Als op het moment waarop een inkooporder wordt geplaatst het door de klant bestelde product tegen een verkeerde prijs wordt vermeld. Als het bedrag al in rekening is gebracht op de creditcard van de klant, betaalt STIGA het bedrag terug op de creditcardrekening van de klant.

 

4)      AFSLUITEN VAN DE KOOP- EN VERKOOPOVEREENKOMST

Een door de klant geplaatste bestelling is slechts een aanbod om een product te kopen en STIGA is vrij om deze te accepteren of te weigeren als een van de omstandigheden onder punt 3 zich voordoet.

Bij het plaatsen van een inkooporder op de site ontvangt de klant een automatische e-mail van STIGA waarin wordt bevestigd dat de inkooporder is ontvangen (de “automatische e-mail”). De ontvangst van de automatische e-mail betekent niet dat de inkooporder is geaccepteerd.

De koop- en verkoopovereenkomst (de “overeenkomst”) wordt alleen gesloten na aanvaarding van de inkooporder door STIGA door middel van een e-mail aan de klant ter bevestiging van de levering van het product (de "e-mail voor verzending van de bestelling").

 

5)      PRIJS EN BETAALMETHODEN

De prijzen van de producten die op de site staan, zijn vermeld in euro, inclusief toepasselijke btw volgens de overheidsvoorschriften (hierna "prijzen"). Prijzen zijn exclusief verzendkosten, die gelijk zijn aan:

 

Soort levering

kosten

Standaard

€ 7,00, voor inkooporder met een totale waarde van minder dan € 150,00;

 

Gratis, voor inkooporder met een totale waarde van meer dan € 150,00.

 

 

Betaling voor de prijs en voor de verzendkosten (hierna "betaling") wordt door de klant gedaan op het moment dat de inkooporder wordt geplaatst.

Betaling kan worden gedaan met behulp van de meest gebruikte creditcards en betaalpassen; de volgende worden geaccepteerd: Visa Electron, Solo, Maestro, Switch, Mastercard, American Express; deze worden namens STIGA verzameld door Adyen. De klant wordt gevraagd om debet- of creditcardgegevens te verstrekken bij het plaatsen van de inkooporder.

STIGA behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten die op de site te koop zijn te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op producten waarvoor de klant de e-mail voor verzending van de bestelling al heeft ontvangen.

 

6)      LEVERING

Zolang STIGA de betaling naar behoren volledig heeft ontvangen, wordt het eigendom van de producten van STIGA bij levering van het product overgedragen aan de klant (hierna "leveringsdatum").

De klant ontvangt, na ontvangst van de e-mail voor verzending van de bestelling van STIGA, informatie van de koerier die is aangesteld voor de levering, via een passende communicatie (e-mail en/of sms), over de geschatte leveringsdatum en het trackingnummer van de zending.

Als het product niet is geleverd binnen de door de koerier aangegeven voorwaarden, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice van STIGA via e-mail netherlands@support.stiga.com of telefonisch op +31 853018443

Na levering kan montage van sommige componenten thuis nodig zijn.

 

7)      HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

Annulering van de inkooporder voordat u de e-mail voor verzending van de bestelling hebt ontvangen

De klant kan de inkooporder op elk gewenst moment annuleren, voordat de e-mail voor verzending van de bestelling is ontvangen. De klant kan indien nodig telefonisch contact opnemen met de klantenservice van STIGA op +32 51470121 of per e-mail op belgium.nl@support.stiga.com

 

Herroepingsrecht van de klant nadat de overeenkomst is afgesloten

De klant kan de overeenkomst binnen 14 dagen na de leveringsdatum herroepen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de klantenservice van STIGA per e-mail naar belgium.nl@support.stiga.com of telefonisch op +32 51470121. De klant wordt verzocht de gegevens van de inkooporder op te nemen in de kennisgeving van herroeping.

De herroeping wordt van kracht vanaf de datum waarop de kennisgeving is verzonden en vanaf dat moment heeft de klant 14 dagen de tijd om het product te retourneren aan STIGA.

De klant dient ervoor te zorgen dat het product correct wordt geretourneerd, inclusief de originele onbeschadigde verpakking, handleidingen, accessoires, eventuele afzonderlijke artikelen, geschenken en andere componenten.

Als de klant aan alle bovenstaande bepalingen heeft voldaan, heeft hij/zij recht op volledige terugbetaling van alle aan STIGA betaalde bedragen, inclusief alle verzendkosten (tenzij de klant een andere verzendmethode heeft gekozen dan de standaardmethode waarin STIGA voorziet). STIGA gebruikt dezelfde betaalmethode die door de klant voor de initiële transactie is gebruikt, tenzij deze laatste uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

STIGA betaalt de klant terug uiterlijk 14 dagen nadat STIGA het product heeft teruggekregen.

STIGA kan het geretourneerde product weigeren en geen restitutie verlenen als het product niet werkt of beschadigd is als gevolg van onjuist gebruik door de klant, verwaarlozing, schade of wijziging, verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of slijtage.

Het product wordt op kosten van STIGA thuis opgehaald door een door STIGA aangewezen koerier. De klant ontvangt van STIGA het nummer dat aan de retourzending is gekoppeld.

 

8)      NON-CONFORMITEIT EN GARANTIE

Klanten moeten op het moment van levering controleren of het product overeenkomt met het bestelde artikel. Elke non-conformiteit die in de levering wordt aangetroffen (bijvoorbeeld een verpakking die is beschadigd of gemanipuleerd, beschadigde producten, ontbrekende artikelen enzovoort), moet bij wijze van uitdrukkelijk voorbehoud op het leveringsdocument worden geschreven en door de klant worden ondertekend.

Alle producten die op de site worden gekocht, worden gedekt door een wettelijke garantie van 24 maanden vanaf de Leveringsdatum.

Als het product binnen de garantieperiode niet conform blijkt te zijn, moet de klant STIGA binnen 2 maanden na de ontdekking van de non-conformiteit op de hoogte stellen door middel van een schriftelijke mededeling aan: netherlands@support.stiga.com. De klant dient de klantenservice te voorzien van het aankoopbewijsnummer en de datum van aankoop of de code met betrekking tot de inkooporder.

In geval van non-conformiteit van het product heeft de klant het recht om het product kosteloos te laten repareren of vervangen of, in geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, om verschillende artikelen van dezelfde aard te bestellen of om te worden terugbetaald voor elk verschil in prijs. Als geen van de voorgaande rechtsmiddelen mogelijk is, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen en een volledige terugbetaling te krijgen, inclusief verzendkosten.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, is de wettelijke garantie niet van toepassing in de volgende gevallen: i) Het product is gerepareerd of gewijzigd door een niet-geautoriseerde persoon of dealer. ii) Het defect is te wijten aan oneigenlijk gebruik, opslag, onderhoud of installatie van het product of aan gebrek aan gewoon onderhoud. iii) De klant heeft de instructies in de relevante gebruikershandleiding of op de site niet opgevolgd. iii) Normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden.

 

9)      HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Alle handelsmerken, zoals alle beeld- en niet-figuratieve merken en meer in het algemeen alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de site aanwezig zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van STIGA en zijn allemaal beschermd door het auteursrecht. Niets van de bovengenoemde merken, illustraties, afbeeldingen of logo's mag worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt om welke reden dan ook en op welk medium dan ook zonder de voorafgaande toestemming van STIGA. De site en de inhoud daarvan (inclusief het E shop-gedeelte) mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Er kunnen ook handelsmerken, bedrijfsnamen, afbeeldingen en logo's aanwezig zijn op de pagina's van de site die eigendom zijn van derden met wie STIGA zakelijke relaties heeft. Dergelijke merken worden eveneens beschermd door de huidige wetgeving.

 

10)   PRIVACY

Alle persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid verwerkt in overeenstemming met de richtlijnen in het Privacybeleid, dat kan worden bekeken op het betreffende gedeelte van de site.

 

11)   TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de klant woonachtig is.

De partijen komen overeen om elke claim of kwestie die voortvloeit uit deze AV voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van de klant.

 

12)   DIVERSEN

Disclaimer: STIGA is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze site beschikbaar gestelde informatie. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer bijgewerkte informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Hoewel STIGA voortdurend maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de foto's op de site een zo getrouw mogelijke reproductie zijn van de echte producten, is het altijd mogelijk dat er discrepanties ontstaan als gevolg van de technische kenmerken en de kwaliteit van de kleurresolutie van de terminal of het scherm dat door de klant wordt gebruikt. STIGA garandeert niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de absolute nauwkeurigheid van de grafische weergaven van de op de site getoonde producten als gevolg van de bovengenoemde technische redenen.

STIGA behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar is niet verplicht om informatie op de site zelf bij te werken.

Overmacht. STIGA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen hieronder als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke en voorzienbare controle van STIGA (hierna "Gevallen van overmacht"). Overmacht wordt bijvoorbeeld beschouwd als: stakingen, oorlogen, embargo's, rellen, brandbommen, overstromingen of ongelukken, inmenging van civiele en militaire autoriteiten of naleving van wet- en regelgeving. De verplichtingen van STIGA onder deze AV worden geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin overmacht zich voordoet.

Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling afgedwongen voor zover maximaal toegestaan en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht

Gratis verzending 
Voor bestellingen van meer dan 150 €

Gratis retourzending
binnen 14 dagen

Betalingen

Betaling in termijnen

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.