Gratis verzending boven 150€

Gratis retourzending

Veilig betalen

Aanvullende garantie STIGA robotmaaiers

Deze aanvullende garantie is van toepassing op de motoren en elektronische onderdelen van alle STIGA Robotmaaiers, zowel draadgeleid als autonoom, aangekocht tussen 1 september 2022 en 31 december 2024 en geregistreerd op de officiële STIGA website www.stiga.com.

Deze Garantie is bedoeld als aanvulling op de garanties die door dwingende wettelijke bepalingen worden geboden. Alle garantierechten die kunnen worden verleend krachtens dwingende wetten of voorschriften die van tijd tot tijd van toepassing zijn binnen de staat waarin de aankoop werd gedaan, blijven onaangetast. Het blijft begrepen dat de nietigheid, onwettigheid, ongeldigheid of onwerkzaamheid, geheel of gedeeltelijk, van een van de bepalingen van deze Garantie onder de toepasselijke nationale wetten, geen invloed heeft op de geldigheid, wettigheid en werkzaamheid van de overige bepalingen van deze Garantie.

 

1. DEFINITIES

"Koper": de natuurlijke persoon die de STIGA Robotmaaier heeft geregistreerd op de website www.stiga.com/int/.

"Aankoopdatum": de oorspronkelijke aankoopdatum van de STIGA Robotmaaier bij de Erkende Verkoper, zoals hieronder gedefinieerd, aangegeven op het aankoopbewijs of gelijkwaardig document.

"Termijn": 36 maanden vanaf het verstrijken van de wettelijke garantie of vanaf het verstrijken van eventuele verdere officiële STIGA conventionele garantiecampagnes betreffende de STIGA Robotmaaier en verstrekt door de STIGA Groep (exclusief eventuele conventionele garanties, uitbreidingen of prorogatie van de wettelijke garantie aangeboden door derden) en tot maximaal een totale garantieperiode (rekening houdend met zowel de wettelijke als de conventionele garantie) van 5 jaar vanaf de betreffende aankoop.

"Garantie": deze conventionele garantie.

"STIGA": de garant [Stiga S.p.A, met zetel in 31033 Castelfranco Veneto (TV), BTW-nr. 07684381002].

"Robotmaaier": zowel draadgeleide als autonome robotmaaiers van STIGA die hierna worden vermeld: 

[*2R3101118/ST1, 2R3101018/ST2, 2R3102018/ST2, 2R7102028/ST1 , 2R9102028/ST1, 2R9106028/ST1,2R3100018/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R7101028/ST2, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1,2R5106018/ST1, 2R7101028/ST2, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1

ook zichtbaar op https://www.stiga.com/nl/tuinmachines/maaien/robotmaaiers.html ]

"Geautoriseerde Reseller": erkende STIGA dealer waar het Product is gekocht en/of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum zoals weergegeven onder www.stiga.com/nl/vind-detailhandelaar


2. 2. GARANTIEVOORWAARDEN

2.1 Onderwerp en duur van de garantie

STIGA garandeert de elektronische onderdelen en motoren van de robotmaaiers tegen productie- en materiaalfouten volgens de hieronder vermelde bepalingen, beperkingen en voorwaarden. Deze Garantie is onderworpen aan de vervulling van alle volgende voorwaarden:

de STIGA Robotmaaier is gekocht bij een erkende STIGA wederverkoper tussen 1 september 2022 en 31 december 2024; en

de STIGA Robotmaaier is uiterlijk 30 dagen na de Aankoopdatum geregistreerd op www.stiga.com/int/product-registration; en

het jaarlijks onderhoud is uitgevoerd en de Koper daarvan het bewijs kan leveren.

De Garantie geldt voor de gehele hierboven omschreven Termijn en werkt uitsluitend ten gunste van de Koper.

2.2 Inhoud en beperking van deze Garantie

In geval STIGA het bestaan erkent van een gebrek of een defect aan de elektronische onderdelen of de motor van de Robotmaaier waarop overeenkomstig dit document geldig aanspraak wordt gemaakt, zal STIGA, naar eigen goeddunken, aan de Koper één van de volgende alternatieve oplossingen bieden:

reparatie zonder kosten van de Robotmaaier of de defecte onderdelen daarvan; of

vervanging zonder kosten van de Robotmaaier of de defecte onderdelen ervan; of

Indien het type robotmaaier dat defect bleek te zijn niet beschikbaar is, zal STIGA de defecte Robotmaaier (of delen ervan) vervangen door een gelijkaardige Robotmaaier met dezelfde waarde.

De interventies, reparaties en vervangingen, indien gedekt door deze Garantie, zullen plaatsvinden zonder extra kosten voor de Koper.

De Garantie is niet van toepassing op: 

 1. Specifieke onderdelen anders dan elektronische onderdelen of motoren van de Robotmaaier en echter niet op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn zoals, maar niet beperkt tot, messen, wielen en pakkingen, en eventuele accessoires. Deze onderdelen blijven volledig gedekt door de wettelijke garantie.

 2. ePower accu's, met dien verstande dat de accu's gedekt blijven door de wettelijke garantie of het STIGA specifieke garantiebeleid voor ePower accu's, indien dat langer is; 

 3. Niet originele STIGA robotmaaiers of die welke bij een niet erkende STIGA dealer zijn gekocht; 

 4. Robotmaaiers gebruikt voor bemonstering en/of display;

 5. Robotmaaiers die door de Koper of door derden werden gewijzigd;

 6. Defecten die het gevolg zijn van normaal gebruik;

 7. Defecten veroorzaakt door misbruik of onjuist gebruik van de Robotmaaier;

 8. Gebreken als gevolg van onjuist of onvoldoende onderhoud zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van materiaalcorrosie, gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of incompatibele producten, van bevestigingen door derden anders dan de Erkende Verkoper;

 9. Defecten als gevolg van ongevallen en andere gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van defecten die onder deze Garantie vallen;

 10. Defecten veroorzaakt door onzorgvuldig vervoer van het Product (de verantwoordelijkheid ligt bij de koerier);

 11. Defecten die zichtbaar of gemakkelijk detecteerbaar waren op het ogenblik van de aankoop van de STIGA Robotmaaier;

 12. Wijzigingen die het gevolg zijn van milieu-, klimaat- of andere omstandigheden;

Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op de Koper, zoals deze voortvloeit uit de registratie op de website www.stiga.com.

STIGA is krachtens deze Garantie niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, aangezien haar aansprakelijkheid beperkt is tot de in deze Garantie uitdrukkelijk aangegeven oplossingen, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt. In het bijzonder is indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade uitgesloten.

In geval van vervanging onder garantie van een Robotmaaier:

 1. geniet de vervangende Robotmaaier geen nieuwe garantie volgens de in dit document vermelde voorwaarden;

 2. wordt de vervangen Robotmaaier eigendom van Stiga.


2.3 Claimprocedure

Om een claim onder deze Garantie correct in te dienen, moet de volgende procedure worden gevolgd op straffe van verval. De correcte uitvoering van de volgende procedure laat toe om van de Garantie te genieten, op voorwaarde dat het gebrek door STIGA wordt erkend in overeenstemming met dit document.

Om een klacht in te dienen over een gebrek en/of defect van de Robotmaaier, moet de Koper binnen de Termijn contact opnemen met een erkende STIGA-wederverkoper, de vermeende defecte Robotmaaier in goede staat van reiniging leveren, samen met:

 1. kopie van het boekhoudkundige aankoopdocument van de Robotmaaier en/of gelijkwaardig document met vermelding van de identificatiereferenties, type en model van de STIGA Robotmaaier, de Aankoopdatum, de datum van levering van de Robotmaaier, de naam van de Koper en de plaats van levering van de Robotmaaier;

 2. het document dat de registratie van de STIGA Robotmaaier op de STIGA website bewijst;

 3. bewijs van het jaarlijkse onderhoud van de Robotmaaier;

 4. een gedetailleerde beschrijving van het defect;

 5. aanduiding of er een wil is om de robotmaaier terug te geven indien de Garantie niet als effectief werd erkend.

Het bestaan van het defect zal worden gecontroleerd door STIGA, of door het door haar aangestelde personeel; derhalve is de effectiviteit van de Garantie krachtens en voor de doeleinden van dit document altijd onderworpen aan een voorafgaande inspectie en autorisatie door STIGA.


3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze Garantie is onderworpen aan het recht van het land waar de Klant zijn verblijfplaats heeft. 

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Garantie zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het land waar de Klant zijn woonplaats heeft.

Gratis verzending 
Voor bestellingen van meer dan 150 €

Gratis retourzending
binnen 14 dagen

Betalingen

Betaling in termijnen

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.