Všeobecné podmínky používání

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
1.1. Společnost STIGA S.p.A., se sídlem na adrese via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), DIČ 07684381002, akciový kapitál 50 000 002,00, plně splacený, e-mail infoline@stiga.com , tel. +39 0423 450111, fax +39 0423 450670 („společnost“), je majitelem těchto webových stránek („webové stránky“).
1.2. Tyto webové stránky společně spravuje:

- společnost STIGA S.p.A., se sídlem na adrese via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), DIČ 07684381002, akciový kapitál 50 000 002,00, plně splacený, e-mail infoline@stiga.com , tel. +39 0423 450 111, fax +39 0423 450670 dále jen „STIGA“

1.3. Doporučujeme uživateli těchto webových stránek („uživatel“), aby se s těmito všeobecnými podmínkami používání webových stránek („všeobecné podmínky používání“) detailně seznámil před jejich procházením a navštívením jejich sekcí.
1.4. Používáním těchto webových stránek uživatel s těmito všeobecnými podmínkami používání plně a bezpodmínečně souhlasí. Pokud uživatel považuje tyto všeobecné podmínky používání za neakceptovatelné, musí tyto webové stránky okamžitě opustit.
1.5. Společnost STIGA má právo kdykoliv tyto všeobecné podmínky upravit, pokud jsou tyto úpravy nezbytné v souvislosti se změnami zákonů nebo její obchodní činnosti. Uživatel má povinnost seznámit se se všeobecnými podmínkami používání před využitím služby a mít je uložené na trvalém nosiči.
1.6. Uživatel potvrzuje a souhlasí s tím, že společnost STIGA má právo podle svého výhradního uvážení dostupnost webových stránek přerušit nebo zablokovat přístup k nim.


2. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

2.1 Účelem webových stránek je představit produkty společnosti STIGA („produkty“) a poskytnout údaje a informace o jejich vlastnostech.
2.2 Účelem webových stránek nejsou aktivity společnosti související s e-komercí; uživatel proto není oprávněný (mimo jiné) kupovat produkty na těchto webových stránkách. Uživatel může kupovat produkty od prodejců a ve specializovaných obchodech, jejichž seznam je uvedený na těchto webových stránkách v sekci „autorizovaní prodejci“.
2.3 Společnost STIGA si vyhrazuje právo jednotlivé části těchto webových stránek kdykoliv změnit, upravit, doplnit nebo odstranit.
2.4 Společnost STIGA si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit produkty, vyjmout je z webových stránek nebo změnit údaje a informace, jež se týkají jejich vlastností, pokud se příslušné produkty jakýmkoliv způsobem změní.


3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
3.1. Společnost STIGA a/nebo jiné organizace, které patří do skupiny STIGA, jsou výhradním vlastníkem (mimo jiné) ochranné známky „Stiga“ a názvů domén internetových stránek, jež používají tyto organizace.
3.2. Společnost STIGA je dále výhradním vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví, jež se těchto webových stránek týkají, vznikají na jejich základě nebo jsou s těmito webovými stránkami spojená, včetně, ale ne výhradně:


a) obsahu;
b) názvů, údajů a informací, jež se týkají zobrazených produktů;
c) fotografií;
d) obrázků;
e) videí;
f) textů;
g) nákresů;
h) hudby;
i) databází;
j) softwaru.


3.3. Uživatel souhlasí s tím, že práva duševního a průmyslového vlastnictví, jež jsou uvedena v článcích 3.1 a 3.2 této smlouvy (dušení vlastnictví společnosti Stiga, dále jen „DV STIGA“), jsou chráněna platnou legislativou, včetně zákonné vyhlášky č. 30 ze dne 10. února 2005 (zákon o průmyslovém vlastnictví) a zákona č. 633 ze dne 22. dubna 1941 (zákon o autorském právu).
3.4. Společnost STIGA neposkytuje uživateli licenci na DV STIGA a žádným způsobem mu nepřevádí ani neposkytuje jakákoliv práva. Uživatelé nesmějí (mimo jiné) DV STIGA kopírovat, stahovat či reprodukovat na jiné webové stránky nebo v jakékoliv jiné formě či jakýmkoliv způsobem DV STIGA převádět, upravovat, distribuovat, šířit, poskytovat veřejnosti nebo užívat v jakékoliv formě, ať celé nebo jeho část, s výjimkou úkonů, jež jsou nezbytně nutné pro navštívení webových stránek.
3.5. Uživatel nepoužije žádné technologie, které umožňují kopírování obsahu DV STIGA, jako například spiders, spyware nebo bots. Uživatel dále neobejde jakýmkoliv způsobem a pomocí jakýchkoliv nástrojů žádná bezpečnostní opatření, jež instalovala společnost STIGA, aby zajistila ochranu DV STIGA.
3.6. Údaje třetích osob, včetně agregovaných údajů, informací, textů, obrázků, fotografií a charakteristických znaků, používá společnost na webových stránkách pouze pro informační účely a popis.


4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
4.1. Společnost STIGA nezaručuje, že informace a údaje uvedené na webových stránkách, včetně informací a údajů, jež se týkají produktů, jsou úplné, správné nebo aktuální.
4.2. Uživatel má povinnost osobně ověřit, a to i u prodejce produktů, zda informace, jež jsou uvedené v článku 4.1 těchto podmínek, jsou správné a úplné.


5. INFORMACE O PRODEJCÍCH
5.1. Společnost STIGA žádným způsobem neověřuje pravdivost a správnost názvů, údajů a kontaktních informací týkajících se prodejců produktů, jež jsou uvedeni na těchto webových stránkách a nekontroluje, zda jsou tyto informace stále aktuální.
5.2. Před kontaktováním prodejců produktů, jež jsou uvedeni na těchto webových stránkách, uživatel musí informace, které se jich týkají, ověřit a zkontrolovat.


6. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB
6.1. Společnost STIGA nezaručuje, že webové stránky třetích osob, jejichž odkazy nebo jiné informace jsou uvedeny na těchto webových stránkách („webové stránky třetích osob“), jsou v současné době platné a dostupné.
6.2. Společnost STIGA nemá odpovědnost za obsah nebo materiál zveřejněný či šířený jakýmkoliv způsobem na webových stránkách třetích osob.
6.3. Společnost STIGA žádným způsobem nezaručuje, že vše, co je obsažené nebo zmíněné na webových stránkách třetích osob, je pravdivé, správné, úplné, autentické nebo v souladu se zákony a předpisy, jež platí pro obsah, služby a aktivity uvedené na webových stránkách třetích osob.


7. OSOBNÍ ÚDAJE
7.1. Uživatel má povinnost důkladně se seznámit s obsahem sekce s názvem "Zásady ochrany soukromí".


8. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ
8.1. Tyto všeobecné podmínky používání představují úplné ujednání mezi smluvními stranami, co se týče jejich předmětu.


9. ODDĚLITELNOST
9.1. Pokud jakákoliv organizace, orgán, rozhodčím orgán, správní orgán nebo soud rozhodne, že některé ustanovení těchto všeobecných podmínek používání je neplatné, nevynutitelné nebo neúčinné, rozumí se, že toto ustanovení je z těchto všeobecných podmínek používání vyjmuté a nemá žádný vliv na ostatní ustanovení.


10. UPUŠTĚNÍ OD PRÁV
10.1. Tímto je dohodnuto, že pokud společnost neuplatní nebo uplatní opožděně právo či oprávnění vyplývající z těchto všeobecných podmínek používání nebo ze zákona, nevylučuje se jejich pozdější uplatnění; podobně částečné nebo příležitostné uplatnění takového práva či oprávnění žádným způsobem nevylučuje možnost jejich dalšího či následného uplatnění, nebo uplatnění jiného práva či oprávnění vyplývajícího z těchto všeobecných podmínek používání nebo ze zákona.


11. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
11.1. Tyto všeobecné podmínky se řídí italským právem.
11.2. Pokud dojde k jakémukoliv sporu, který vzniká z těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi, výhradní soudní příslušnost budou mít soudy Treviso.

Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.