Doprava zdarma nad 3 750 Kč

Vrácení zdarma

Bezpečné platby

Zásady ochrany soukromí v kariéře

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

dle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Prostřednictvím tohoto informačního oznámení („oznámení“) si vás níže definovaný správce údajů přeje informovat o účelech a způsobech zpracování vašich osobních údajů a právech, které vám dává Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

1. Kdo je správcem údajů

 

Správcem údajů je společnost Stiga S.p.A. („Stiga“), se sídlem na adrese 31033 Castelfranco Veneto (TV), Itálie, via del Lavoro 6.

Správcem údajů je společnost Stiga S.p.A. („Stiga“), se sídlem na adrese 31033 Castelfranco Veneto (TV), Itálie, via del Lavoro 6.
Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu údajů („pověřenec pro ochranu údajů“ neboli „POÚ“), kterého můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit svá práva uvedená v článku 8 níže anebo k vyžádání dalších informací, a to na této adrese: STIGA S.p.A, DPO office, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itálie; e-mail dpo@stiga.com.

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

 

Pro účely uvedené v tomto oznámení zpracovává správce údajů následující osobní údaje:

 • obecné údaje a kontaktní informace, například jméno, příjmení, místo a datum narození, daňové číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další adresy;
 • údaje týkající se stavu vašeho zdraví (např. možnost, že patříte do chráněné kategorie);
 • finanční údaje (např. váš příjem).

 

3. Účely zpracování údajů a právní základ

 

Zpracování vašich osobních údajů je nutné pro účely náboru, včetně a mimo jiné kontroly vašeho životopisu a organizování pohovorů s cílem možného uzavření pracovního poměru.
Právním základem pro zpracování vašich údajů je proto učinění opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy dle článku 6, první odstavec, písmeno b) GDPR; proto není k umožnění zpracování váš souhlas nutný.

Pokud jde o vaše zdravotní údaje, je právním základem pro jejich zpracování váš souhlas.

 

4. Povaha zpracování osobních údajů a důsledky odmítnutí


Zpracování vašich osobních údajů, včetně těch týkajících se vašeho zdraví, je povinným požadavkem pro náborový proces a proto vaše odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje bude mít za následek, že správce údajů je nebude moci spravovat.

 

5. Uchování údajů

Správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po takovou dobu, jak to bude nutné pro správu náborového procesu. Zejména bude váš životopis archivován společností Stiga po dobu tří let na jeho obdržení a poté bude smazán.

 

6. Způsoby, jakými budou vaše osobní údaje zpracovávány

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle ustanovení GDPR pomocí papírových, počítačových a telematických nástrojů pro účely uvedené výše a s adekvátními způsoby garance jejich bezpečnosti a důvěrnosti v souladu s článkem 32 GDPR.

 

7. Kterým subjektům mohou být vaše osobní údaje sděleny a kdo se s nimi může seznámit

 

Pro účely popsané v odstavci 3 výše budou vaše osobní údaje poskytnuty zaměstnancům, externím poradcům a obecně zaměstnancům společnosti Stiga, kteří budou jednat jako osoby pověřené zpracováním osobních údajů, konkrétně jmenované jako interní delegáti.

 

Vaše osobní údaje budou navíc zpracovávány těmito třetími stranami:

 • poskytovatelé služeb pro správu systému IT;
 • poskytovatelé právních a poradenských služeb;
 • náborové agentury;
 • další poskytované služeb.

Výše uvedené subjekty budou v některých případech jednat jako autonomní správci údajů, v dalších případech jako zpracovatelé dat, kteří jsou konkrétně jmenováni správcem údajů podle článku 28 GDPR. Můžete požádat o seznam našich zpracovatelů údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1 výše.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny veřejnosti.

 

8. Vaše práva jako subjektu údajů

 

V souvislosti se zpracováním, které je popsáno v tomto oznámení, můžete uplatnit kterékoliv z práv, jež jsou popsána v této části v souladu s články 15 až 21 GDPR. Jsou to zejména tato práva:

 

Správa vašich informací – právo na přístup

Článek 15 GDPR: právo obdržet od správce údajů potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a v případě, že ano, přístup k osobním údajům a následující informace (a to i přijetím jejich kopie):

 • účely zpracování;
 • kategorie příslušných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány nebo kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu;
 • zdroj osobních údajů, nejsou-li shromažďovány přímo;
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování;

 

Oprava nepřesných nebo neúplných informací – právo na opravu 

Článek 16 GDPR: právo provedení opravy nepřesných osobních údajů nebo jejich integraci bez zbytečného odkladu;

 

Vymazání – právo na vymazání

Článek 17 GDPR: právo na vymazání vašich osobních údajů správcem bez zbytečného odkladu, jestliže:

 • osobní údaje již nadále nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů z oprávněných důvodů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena zákonná povinnost;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti viz článek 8, první odstavec nařízení GDPR.

Pokud chcete, abychom vaše informace již dále nepoužívali, můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Upozorňujeme, že pokud požádáte o výmaz vašich osobních údajů, vaše osobní údaje můžeme uchovávat a používat v rozsahu, který je nezbytný pro účely splnění našich zákonných povinností, splnění povinnosti plněné ve veřejném zájmu, při plnění úřední povinnosti uložené správci údajů nebo za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků. Například vaše informace můžeme uchovávat pro daňové účely, zákonná hlášení a pro plnění povinností souvisejících s auditem.

 

Omezení zpracování – právo na omezení zpracování 

Článek 18 GDPR: právo na omezení zpracování správcem, jestliže:

 • podáte protest proti přesnosti osobních údajů, po dobu, než bude správce moci ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování, ale jsou vyžadovány vámi ke zjištění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování dle článku 21, první odstavec GDPR, do ověření, zda legitimní důvody správce převažují nad vašimi.

 

Přístup k údajům a přenositelnost – právo na přenositelnost 

Článek 20 GDPR: právo na získání osobních údajů, ve strukturované formě, běžně používané a čitelné automatickým zařízením, jež se vás týkají a jež byly poskytnuty správci údajů, a právo na jejich přenos jinému správci údajů bez jakékoliv překážky, pokud je základem pro zpracování souhlas a zpracování se provádí automatickými prostředky. Dále právo žádat, aby vaše osobní údaje byly přímo předány správcem údajů jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné;

 

Námitky 

Námitku můžete podat u kompetentního orgánu pro ochranu osobních údajů zasláním oznámení na: Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: protocollo@pec.gpdp.it.
Výše uvedená práva mohou být uplatněna kontaktováním správce údajů s použitím kontaktních informací, jež jsou uvedeny v předchozím článku 1. Upozorňujeme, že před provedením dalších kroků na vaši žádost vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.

Doprava zdarma 
Pro objednávky nad 3 750 Kč

Vrácení zdarma
do 14-ti dní

Platba

Bezpečné platby

Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.