Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

dle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Prostřednictvím tohoto informačního oznámení („oznámení“) si vás níže definovaný správce údajů přeje informovat o účelech a způsobech zpracování vašich osobních údajů a právech, které vám dává Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Toto oznámení se týká výhradně zpracování údajů prováděného v rámci internetových stránek www.stiga.com (dále jen „internetové stránky“); jakékoliv internetové stránky třetích stran přístupné pro subjekt údajů prostřednictvím odkazů jsou předmětem zásad ochrany soukromí poskytované správcem příslušných internetových stránek. Doporučujeme subjektům údajů tyto dokumenty zkontrolovat předtím, než začnou procházet internetové stránky třetí strany.

 

Social

Social media widgets are used on our pages (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). In order to guarantee data protection on our website, we inform You that these widgets transfer data to the respective social media only when You activate them by clicking on the corresponding button: the respective provider receives the information that you have visited our site with your IP address. If you are logged into Your respective social media account (e.g. Facebook) at the same time, the respective provider can assign the visit to our pages to Your user account.

 

1. Kdo je správcem údajů

 

Správcem údajů je společnost Stiga S.p.A. („Stiga“), se sídlem na adrese 31033 Castelfranco Veneto (TV), Itálie, via del Lavoro 6.

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu údajů („pověřenec pro ochranu údajů“ neboli „POÚ“), kterého můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit svá práva uvedená v článku 8 níže anebo k vyžádání dalších informací, a to na této adrese: STIGA S.p.A, DPO office, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itálie; e-mail: dpo@stiga.com.

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

 

2.1 Specifické požadavky


Na základě vaší konkrétní žádosti a pro účely uvedené v článku 3 tohoto oznámení zpracovává správce údajů následující osobní údaje:

 • obecné údaje a kontaktní informace, například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další adresy.

 

2.2 Nábor


Pro zpracování vašich osobních informací s ohledem na váš zájem o kariéru ve společnosti Stiga odkazujeme na naše konkrétní informační oznámení na následujícím odkazu: Profesní zásady ochrany soukromí.

 

2.3 Procházení údajů

 

Systémy IT a programy používané pro fungování internetových stránek shromažďují některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní v používání internetových komunikačních protokolů (např. IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webové stránce, adresy URI – Uniform Resource Identifier – požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda použitá při odesílání požadavku serveru, velikost souboru získaná v reakci na to, číselný kód statusu reakce serveru – příznivý výsledek, chyba atd. – a další parametry týkající se operačního systému a prostředí IT uživatele). Ačkoli se jedná o informace, které nejsou shromažďovány, aby byly přidruženy k identifikovaným subjektům údajů, mohly by ze své povahy prostřednictvím zpracování a sdružování s údaji uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci subjektů údajů.
Tyto údaje se používají k výhradnímu účelu získání anonymních statistických informací o používání internetových stránek a ke kontrole jejich správného fungování a jsou vymazány ihned po zpracování. Údaje by mohly být použity k zjištění odpovědnosti v případě hypotetických trestných činů v oblasti IT, které poškodily internetové stránky: kromě této možnosti v současné době údaje o webových kontaktech nejsou uchovávány déle než sedm dní.

 

2.4 Soubory cookie

 

V některých případech shromažďuje společnost Stiga osobní údaje s využitím různých technologií, včetně technologie souborů „cookie“. Soubory cookie jsou tvořeny řadou údajů, které internetové stránky odesílají do „prohlížeče“ (což může být váš prohlížeč). Tyto informace pak mohou být uloženy v počítači (i ve vašem počítači) prostřednictvím tagu, který identifikuje počítač, nikoliv však uživatele.
Některé stránky webu používají soubory cookie odesílané firmou Stiga nebo třetími stranami a další technologie za účelem umožnění technického provozu internetových stránek, jejich lepšího využití a provádění statistické analýzy využívání internetových stránek.
Pro více informací viz Zásady pro soubory cookie.

 

2.5 Aplikace (App)

Pro správu aplikace(-í) společnosti Stiga zpracováváme podle konkrétní použité aplikace následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, společnost, název pracovní pozice, kód prodejce.

 

3. Účely zpracování údajů a právní základ

 

3.1 Vyřizování vaší žádosti


Zpracování je nezbytné k tomu, aby bylo možné prohlížet internetové stránky a reagovat na vaše specifické požadavky, včetně a mimo jiné zasílání technických informací o produktech společnosti Stiga, správy vašeho přístupu k mediální databázi společnosti Stiga atd.


Právním základem pro zpracování je tedy vyřízení vaší žádosti podle článku 6, první odstavec, písm. b) GDPR; váš souhlas není k umožnění zpracování nutný.

 

3.2 Marketing

 

V případě, že nám poskytnete svůj specifický souhlas, můžeme vaše osobní údaje zpracovat také za účelem poskytnutí komerčních informací o produktech a službách uváděných na trh společností Stiga a také s naším zákaznickým prodejním rozhovorem; a také za to, že se stanete součástí statistických analýz, průzkumů veřejného mínění a průzkumů trhu s ohledem na produkty a služby prodávané společností Stiga.


Právním základem pro zpracovatelskou činnost je váš souhlas podle článku 6, první odstavec, písm. a) GDPR.

I když nám udělíte svůj souhlas, můžete kdykoliv požádat o ukončení zpracování pro marketingové účely zasláním e-mailu na následující adresu: dpo@stiga.com [nebo kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailu, který dostanete].

 

3.3 Správa aplikace(-í)

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění vaší registrace a přístupu k aplikaci „Stiga Club“ / „Stiga Club“ („App“) na základě Vaší žádosti.

Právním základem pro zpracování je tedy plnění smlouvy podle článku 6, první odstavec, písm. b) GDPR; váš souhlas není proto k umožnění zpracování nutný.

 

4.  Povaha zpracování osobních údajů a důsledky odmítnutí

 

Zpracování vašich osobních údajů je povinným požadavkem pro (i) vyřízení vaší žádosti a (ii) umožnění vaší registrace a přístupu k aplikaci, a tudíž vaše případné odmítnutí poskytnout osobní údaje výslovně uvedené jako povinné bude mít za následek nemožnost, aby tak správce údajů učinil a poskytl vám službu aplikace.

Pokud nám odmítnete poskytnout svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů i pro marketingové aktivity, nebudeme Vám schopni poskytovat speciální nabídky či informace o nových produktech a službách; nicméně to neovlivní vyřízení žádného jiného požadavku z vaší strany.

 

5.  Uchování údajů

 

Správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje pro výše uvedené účely pouze po dobu nezbytnou pro vyřízení vaší žádosti nebo pro splnění jakýchkoliv zákonných povinností vyplývajících z platných evropských zákonů a (nebo) předpisů a (nebo) zákonů a (nebo) předpisů členských států. Vaše osobní údaje budou následně uchovávány správcem údajů po dobu rovnající se [10] letům / rovnající se platné promlčecí lhůtě, a poté budou vymazány.

Co se týče správy aplikace, bude správce údajů zpracovávat vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou zůstanete registrováni pro tuto aplikaci.

Pokud jde o marketingové aktivity, vaše údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od obdržení vašeho souhlasu, bez ohledu na to, že budete moci okamžitě přerušit zpracování podle předcházejícího článku 3.

 

6. Způsoby, jakými budou vaše osobní údaje zpracovávány


Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle ustanovení GDPR pomocí papírových, počítačových a telematických nástrojů pro účely uvedené výše a s adekvátními způsoby garance jejich bezpečnosti a důvěrnosti v souladu s článkem 32 GDPR.

 

7. Kterým subjektům mohou být vaše osobní údaje sděleny a kdo se s nimi může seznámit


Pro účely popsané v odstavci 3 výše budou vaše osobní údaje zpřístupněny jiným společnostem skupiny Stiga, zaměstnancům, externím poradcům a obecně zaměstnancům skupiny Stiga, kteří budou jednat jako osoby pověřené zpracováním osobních údajů, konkrétně jmenované jako interní delegáti.


Vaše osobní údaje budou navíc zpracovávány těmito třetími stranami:

 1. poskytovatelé služeb pro správu systému IT;

 2. poskytovatelé služeb pro technickou pomoc;

 3. logistické společnosti, dopravci, speditéři;

 4. ostatní poskytovatelé služeb, kteří napomáhají společnosti Stiga v poskytování/správě aplikace;

 5. distribuční a obchodní licencovaná síť Stiga, skládajicí se  z autorizovaných prodejců produktů a servisních organizací Stiga, které nepatří do velkoobchodu;

 6. další poskytované služeb.

 

Výše uvedené subjekty budou v některých případech jednat jako autonomní správci údajů, v dalších případech jako zpracovatelé dat, kteří jsou konkrétně jmenováni správcem údajů podle článku 28 GDPR. Můžete požádat o seznam našich zpracovatelů údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1 výše.
Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny veřejnosti.

 

8. Vaše práva jako subjektu údajů

 

V souvislosti se zpracováním, které je popsáno v tomto oznámení, můžete uplatnit kterékoliv z práv, jež jsou popsána v této části v souladu s články 15 až 21 GDPR. Jsou to zejména tato práva:

 • Správa vašich informací – právo na přístup 
  Článek 15 GDPR: právo obdržet od správce údajů potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a v případě, že ano, přístup k osobním údajům a následující informace (a to i přijetím jejich kopie:

  1. účely zpracování;

  2. kategorie příslušných osobních údajů;

  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

  4. předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány nebo kritéria použitá pro stanovení této doby;

  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

  6. právo podat stížnost u dozorového orgánu;

  7. zdroj osobních údajů, nejsou-li shromažďovány přímo;

  8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování;

 • Oprava nepřesných nebo neúplných informací – právo na opravu
  Článek 16 GDPR: právo mít opraveny nepřesné osobní údaje nebo je integrovat bez zbytečného odkladu;

 • Vymazání – právo na vymazání
  Článek 17 GDPR: právo na vymazání vašich osobních údajů správcem bez zbytečného odkladu, jestliže:

  1. osobní údaje již nadále nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  2. odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

  3. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů z oprávněných důvodů;

  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  5. osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena zákonná povinnost;

  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti viz článek 8, první odstavec nařízení GDPR.;

  Pokud chcete, abychom vaše informace již dále nepoužívali, můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Upozorňujeme, že pokud požádáte o výmaz vašich osobních údajů, vaše osobní údaje můžeme uchovávat a používat v rozsahu, který je nezbytný pro účely splnění našich zákonných povinností, splnění povinnosti plněné ve veřejném zájmu, při plnění úřední povinnosti uložené správci údajů nebo za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků. Například vaše informace můžeme uchovávat pro daňové účely, zákonná hlášení a pro plnění povinností souvisejících s auditem.

 • Omezení zpracování – právo na omezení zpracování - Článek 18 GDPR: právo na omezení zpracování správcem, jestliže

  1. podáte protest proti přesnosti osobních údajů, po dobu, než bude správce moci ověřit přesnost osobních údajů;

  2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

  3. správce již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování, ale jsou vyžadovány vámi ke zjištění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků;

  4. vznesli jste námitku proti zpracování dle článku 21, první odstavec GDPR, do ověření, zda legitimní důvody správce převažují nad vašimi.

 • Přístup k údajům a přenositelnost – právo na přenositelnost - Článek 20 GDPR: právo na získání osobních údajů, ve strukturované formě, běžně používané a čitelné automatickým zařízením, jež se vás týkají a jež byla poskytnuta správci údajů, a právo na jejich přenos jinému správci údajů bez jakékoliv překážky, pokud je základem pro zpracování souhlas a zpracování se provádí automatickými prostředky. Dále právo žádat, aby vaše osobní údaje byly přímo předány správcem údajů jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné;

 • Stížnosti - Námitku můžete podat u kompetentního orgánu pro ochranu osobních údajů zasláním oznámení italskému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it nebo dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo v místě údajného porušení.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna kontaktováním správce údajů s použitím kontaktních informací, jež jsou uvedeny v předchozím článku 1. Upozorňujeme, že před provedením dalších kroků na vaši žádost vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.