Doprava zdarma nad 3 750 Kč

Vrácení zdarma

Další záruka Robotické sekačky

Tato konvenční záruka se vztahuje na motory a elektronické díly všech robotických sekaček STIGA, jak s drátovým vedením, tak autonomních, zakoupených v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2023 a registrovaných na oficiálních webových stránkách STIGA www.stiga.com.

Tato záruka je určena jako doplněk k zárukám s t a n o v e n ý m závaznými právními předpisy. Veškerá záruční práva, která mohou být poskytnuta na základě imperativních zákonů nebo předpisů platných v daném státě, ve kterém byl nákup proveden, zůstávají nedotčena. Nadále platí, že neplatnost, nezákonnost, neúčinnost nebo neúčinnost, ať už celá nebo její část, některého z ustanovení této Záruky podle platných vnitrostátních právních předpisů nemá vliv na platnost, oprávněnost a účinnost zbývajících ustanovení této Záruky.


 1. DEFINICE

"Kupující": fyzická osoba, která zaregistrovala robotickou sekačku STIGA na webových stránkách www.stiga.com/cz.

"Datum nákupu": původní datum nákupu robotické sekačky STIGA od autorizovaného prodejce, jak je definováno níže, uvedené na účtence nebo jiném právoplatném dokladu.

"Termín": Doba trvání: 36 měsíců od vypršení zákonné záruky nebo od vypršení případných dalších oficiálních konvenčních záručních kampaní STIGA týkajících se robotické sekačky STIGA a poskytovaných skupinou STIGA (s výjimkou případných konvenčních záruk, prodloužení nebo prorogace zákonné záruky poskytované třetími stranami) a maximálně do celkové záruční doby (s ohledem na zákonnou i konvenční záruku) 5 let od příslušného nákupu.

"Záruka": tato běžná záruka.

"STIGA": ručitel [Stiga S.p.A, se sídlem 31033 Castelfranco Veneto (TV), DIČ: 07684381002].

"Robotické sekačky": robotické sekačky s drátovým vedením i autonomní

sekačky STIGA uvedené níže:

[*2R3101118/ST1,2R3101018/ST2,2R3102018/ST2,2R7102028/ST1,2R9102028/ST1, 2R9106028/ST1,2R3100018/ST1,2R5106018/ST1,2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1,

2R7101028/ST2,2R9106128/ST1,2R9106228/ST1,2R5106018/ST1,2R7101028/ST2,

2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1 , 

viditelné také na https://www.stiga.com/cz/produkty/seceni/roboticke-sekacky.html ]

"Autorizovanýprodejce": autorizovaný prodejce STIGA, u kterého byl výrobek zakoupen, a/nebo nejbližší autorizované servisní středisko uvedené na www.stiga.com/cz/najit-obchod.

 

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  1. Předmět a doba platnosti záruky

Společnost STIGA poskytuje záruku na elektronické díly a motory robotických sekaček na výrobní a materiálové vady podle níže uvedených podmínek a omezení. Tato záruka je podmíněna splněním všech následujících požadavků:

 1. robotické sekačky STIGA jsou zakoupeny u autorizovaného prodejce STIGA v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2023 a

 2. .STIGA Robot Sekačkaje zaregistrovánana www.stiga.com/cz/registrace-vyrobku nejpozději do 30 dnů od data nákupu; a

 1. byla provedena roční údržba a kupující je schopen ji doložit.

Záruka bude platit po celou dobu platnosti, jak je definováno výše, a působí výhradně ve prospěch kupujícího.

 1. Obsah a omezení této záruky


V případě, že společnost STIGA uzná existenci vady nebo závady na elektronických částech nebo motoru robotické sekačky, která byla platně reklamována v souladu s tímto dokumentem, poskytne společnost STIGA kupujícímu podle vlastního uvážení jeden z následujících alternativních způsobů nápravy:

 1. bezplatně opravit robotickou sekačku nebo její vadné části; nebo

 2. bezplatnou výměnu robotické sekačky nebo jejích vadných dílů; nebo

 3. V případě, že typ robotické sekačky, u kterého byla zjištěna závada, není k dispozici, vymění společnost STIGA vadnou robotickou sekačku (nebo její části) za podobnou robotickou sekačku stejné hodnoty.


Zásahy, opravy a výměny, pokud se na ně vztahuje tato záruka, budou provedeny bez jakýchkoliv dalších poplatků pro kupujícího.

Záruka se nevztahuje na :

 1. Specifické součásti jiné než elektronické součásti nebo motory robotické sekačky, nikoli však součásti podléhající běžnému opotřebení, jako jsou mimo jiné nože, kola a těsnění a jakékoli příslušenství. I nadále platí, že na tyto součásti se plně vztahuje zákonná záruka.

 2. Baterie ePower, přičemž se rozumí, že na baterie se vztahuje zákonná záruka nebo specifické záruční podmínky společnosti STIGA pro baterie ePower, podle toho, která z nich je delší;

 3. Neoriginální robotické sekačky STIGA nebo ty, které byly zakoupeny u neautorizovaného prodejce STIGA;

 4. Robotické sekačky používané jako vzorky a/nebo vystavené kusy;

 5. Robotické sekačky, které byly upraveny kupujícím nebo třetími stranami;

 6. Vady vzniklé běžným používáním;

 7. Závady způsobené zneužitím nebo nesprávným používáním robotické sekačky;

 8. Závady způsobené nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, jako jsou například závady vzniklé korozí materiálu, použitím agresivních čisticích prostředků nebo nekompatibilních výrobků, upevněním provedeným třetími stranami, které nejsou autorizovaným prodejcem;

 9. Závady  vzniklé  v  důsledku  nehod  a  jiných  událostí,  které  nejsou

způsobeny závadami, na něž se vztahuje tato záruka;

 1. Vady způsobené nedbalou přepravou výrobku (odpovědnost nese kurýr);

 2. Závady, které byly viditelné nebo snadno zjistitelné v době nákupu robotické sekačky STIGA;

 3. Změny způsobené životním prostředím, klimatickými nebo jinými podmínkami;


Tato záruka se vztahuje výhradně na kupujícího, neboť vyplývá z registrace na webových stránkách www.stiga.com.

Společnost STIGA neodpovídá na základě této záruky za škody jakékoli povahy, protože její odpovědnost je omezena na prostředky nápravy výslovně uvedené v této záruce, pokud platné zákony nestanoví jinak. Zejména jsou vyloučeny nepřímé, následné nebo náhodné škody.


V případě záruční výměny robotické sekačky:

 1. na výměnu robotické sekačky se nevztahuje nová záruka podle podmínek uvedených v tomto dokumentu;

 2. vyměněná robotická sekačka se stává majetkem společnosti Stiga.

 1. Reklamační řízení

Pro správné podání reklamace podle této záruky je třeba dodržet následující postup. Správné provedení následujícího postupu umožní využít záruku za předpokladu, že společnost STIGA závadu uzná v souladu s tímto dokumentem.

Za účelem uplatnění reklamace vady a/nebo závady robotické sekačky se kupující v průběhu lhůty obrátí na autorizovaného prodejce STIGA, dodá údajně vadnou robotickou sekačku v dobrém stavu spolu s:


 1. kopii účetního dokladu o nákupu robotické sekačky a/nebo jiného právoplatného dokladu, na kterém jsou uvedeny identifikační údaje, typ a model robotické sekačky STIGA, datum nákupu, datum dodání robotické sekačky, jméno kupujícího a místo dodání robotické sekačky;

 2. doklad o registraci robotické sekačky STIGA na webových stránkách STIGA;

 3. doklad o roční údržbě robotické sekačky;

 4. podrobný popis závady;

 5. údaj o tom, zda existuje vůle vrátit robotickou sekačku, pokud nebyla záruka uznána jako účinná.


Existenci závady ověří společnost STIGA nebo jí určený pracovník; proto účinnost záruky podle tohoto dokumentu a pro jeho účely vždy podléhá předchozí kontrole a povolení společnosti STIGA.


 1. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

Tato záruka se řídí právem země, ve které byl produkt zakoupen.

Veškeré spory vyplývající z platnosti, výkladu a provádění této záruky nebo s nimi související budou podléhat výlučné pravomoci příslušného soudu země, v níž byl produkt zakoupen. 

Doprava zdarma 
Pro objednávky nad 3 750 Kč

Vrácení zdarma
do 14-ti dní

Platba

Rozložení nákladů

Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.